หมวดหมู่ผู้ร่วมแสดงงาน
กดชื่อเพื่อดูรายละเอียดผู้เข้าร่วมจัดแสดงในงาน Sustainability Expo

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)
กระทรวง อว. (สวทช + อพวช)
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

KASIKORNBANK (KBANK)
KFC
เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย
เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนไทย
โครงการประมูลกล้องถ่ายภาพชุดพิเศษ LEICA รุ่น M 10-P LIMITED EDITION เฉลิมพระเกียรติ
โครงการส่งความรู้ สร้างความสุข
โครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม
โครงการสานอนาคตการศึกษา
โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา

บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

CU INNOVATION HUB
SALESFORCE
SAP
SEA (THAILAND )
SPCG PUBLIC COMPANY LIMITED (SPCG)
ซี ทูน่าเอสเซนส์
ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

DEAW MAEKLONG PERCUSSION
DELL
DELOITTE
DIPROM

TENCENT CLOUD
THAI BEVERAGE CAN LIMITED (TBC)
THAI BEVERAGE PUBLIC COMPANY LIMITED
THAI BEVERAGE'S NON-ALCOHOLIC BEVERAGE BUSINESS GROUP
THAIBEV THAITALENT (SPORTS)
THAILAND CONVENTION & EXHIBITION BUREAU (TCEB)
THAILAND INSTITUTE OF PACKAGING AND RECYCLING MANAGEMENT FOR SUSTAINABLE ENVIRONMENT (TIPMSE)
TIMES PUBLISHING GROUP
ไทยยูเนี่ยน
ไทยเบฟ

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
NATIONAL GEOGRAPHIC
นิทรรศการ การประชุมกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก หรือ เอเปค
นิทรรศการ ซี อาเซียน และ ฉายานิติกร
นิทรรศการผลงานประกวด "TRASH TO TREASURE"
นิทรรศการภาพถ่ายด้านความยั่งยืน โดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

BANGKOK BANK PLC
BEERCO COMPANY LIMITED
BERLI JUCKER PUBLIC COMPANY LIMITED (BJC)
BURIRAM – SPORTS AND SUSTAINABLE TOURISM
บริษัท ไบโอซินไทย ไบโอเทคโนโลยี จำกัด

PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED

FOOD AND BEVERAGE UNITED CO., LTD.
FOREST IN OUR HEARTS FOUNDATION
FRASERS PROPERTY

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
MEDPARK HOSPITAL
MICROSOFT
MINISTRY OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT, THAILAND
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มูลนิธิชัยพัฒนา
มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

UNIVENTURE BGP

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
โรงเรียนมีชัยพัฒนาร่วมกับมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ
โรงเรือนปลูกผักแนวตั้งระบบปิดโดยใช้แสงแดดเทียม PLANT FACTORY

LAMPHUNCITY LAB

ONEMORE
VARIOUS
WIN WIN WAR THAILAND
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร

ศาสนาและความยั่งยืน
ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง

SACIT CONCEPT 2022
SANGSOM & INVER HOUSE DISTILLERS
STARBUCKS
สถาบันอาหาร NATIONAL FOOD INSTITUTE
สภากาชาดไทย
สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม
สารพัดสรรพศิลป์
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล DEPA
สำนักนวัตกรรมแห่งชาติ
สเปซเอฟ
สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. (TCEB)

HUAWEI TECHNOLOGIES THAILAND
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ACCENTURE
ASSET WORLD CORPORATION (AWC)
ECOTOPIA
EISA
ESPRONOODOE CO.,LTD
INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED