08
SEPTEMBER
2023
08:00 - 21:00
เพิ่มไปยังปฏิทิน
SX2023 HACKATHON หัวข้อ “INNOVATION FOR SOCIAL INCLUSION”

สถานที่: Talk Stage
ค่าเข้าชม: Free    

งาน Sustainability Expo 2023 หรือ SX2023 จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ภายใต้แนวคิด “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” (Sufficiency for Sustainability) เพื่อสร้างความสมดุลความยั่งยืนให้ตัวเองและโลก รวมทั้งเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนมารวมตัวกัน และขยายเครือข่ายออกไปยังต่างประเทศ แต่ยังคงยึดโมเดลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9  มาเป็นแนวทางในการจัดงาน และสร้างแรงบันดาลใจให้นำไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ ให้เกิดความยั่งยืนในบริบทของสังคมไทย

ขอเชิญชวนนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา บุคคลทั่วไป ที่มีอายุตั้งแต่ 15 - 25 ปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าร่วมแข่งขันเพื่อเฟ้นหาสุดยอดทีมนวัตกร ที่สามารถใช้องค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาความเลื่อมล้ำในสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม จากความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในการสร้างนวัตกรรมที่สร้างความกลมกลืนอย่างสร้างสรรค์และสร้างโอกาส สู่สังคมอย่างยั่งยืนในหัวข้อ “Innovation for Social Inclusion” โดยการให้ไอเดียนวัตกรรมนี้จะต้องมีโอกาสที่จะทำให้เกิดขึ้นจริงได้ แน่นอนว่าทีมที่ผ่านเข้าร่วมมีโอกาสที่จะได้รับเงินรางวัลมูลค่าสูงสุด 50,000 บาท รวมรางวัลทั้งสิ้นกว่า 100,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เป็นเยาวชน (นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา) อายุตั้งแต่ 15 - 25 ปี
- การแข่งขันเป็นประเภททีม โดยแต่ละทีมต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 4 คน
- ผู้สมัครในทีมจะต้องมีความสามารถในด้าน Business/ Design/ Technology ทั้ง 3 ด้าน อย่างน้อยด้านละ 1 คน

- การสมัคร ส่งตัวแทนสมาชิก 1 คน กรอกข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์
- ทีมผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการได้ตามวันและเวลาที่กำหนดตามรายละเอียดด้านล่าง

รับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ - วันศุกร์ที่ 8 กันยายน  2566 เวลา 20.00 น.

รอบคัดเลือก

14 กันยายน 2566: ประกาศผลรอบคัดเลือก 15 ทีม เข้าสู่รอบ Case Pitching

รอบ Case Pitching

• 16 กันยายน 2566: ปฐมนิเทศ แจกโจทย์สำหรับการแข่งขันและความคาดหวังในผลงาน
• 23 กันยายน 2566: นำเสนอผลงานในรอบ Case Pitching

• 24 กันยายน 2566: ประกาศผลรอบคัดเลือก 7 ทีม เข้าสู่รอบ Final Pitching

รอบ Final Pitching ในงาน SX 2023 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
•  5-6 ตุลาคม 2566: กิจกรรม Hackathon
•  7 ตุลาคม 2566: Final Pitching

เกณฑ์การให้คะแนน
- ปัญหาที่ต้องการแก้ไขต้องสร้างผลกระทบกับกลุ่มคนจำนวนมาก
- นวัตกรรมที่นำเสนอมีผลกระทบเชิงบวกด้านการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมอย่างเท่าเทียม
- นวัตกรรมที่นำเสนอมีผลกระทบเชิงบวกด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจ
- สามารถแสดงผลกระทบในเชิงปริมาณ

รางวัล

- รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท

- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท

- รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท

- รางวัลชมเชย 4 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท

เงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการ SX2023 Hackathon
1. ทีมผู้สมัครต้องส่งรายละเอียดของโครงการให้แก่ผู้จัดงานตามรูปแบบช่องทางและเวลาที่ผู้จัดงานกำหนดโดยรายละเอียดของโครงการจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- 1.1 รายละเอียดของทีมผู้สมัคร ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล อายุ ที่อยู่ สถาบันการศึกษา หรือชื่อองค์กร

- 1.2 รายละเอียดของปัญหาและการแก้ไขที่นำไปสู่การสร้างความกลมกลืนอย่างสร้างสรรค์และ สร้างโอกาส สู่สังคมอย่างยั่งยืน  

2. ภายหลังจากที่ผู้สมัครได้ส่งข้อมูลให้แก่ผู้จัดงานแล้ว ผู้จัดงานอาจจะมีการติดต่อไปยังทีมผู้สมัครตามช่องทางที่ได้ให้ไว้เพื่อขอข้อมูลใดๆ เพิ่มเติมสำหรับประกอบการพิจารณา 

3. ทีมผู้สมัครยืนยันว่ามีสิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาของไอเดีย และ/หรือโครงการที่นำเสนอเพื่อการรับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ และไอเดีย และ/หรือโครงการที่นำเสนอไม่มีพันธะใดกับบริษัทอื่น

4. ทีมผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบ Case Pitching จะต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศ และนำเสนอแผนโครงการต่อคณะกรรมการ ในวันที่ กำหนด โดยทีมผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำรงชีพ 

5. ทีมผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบ Final Pitching จะต้องเข้าร่วมกิจกรรม Hackathon และนำเสนอแผนโครงการต่อคณะกรรมการในวันที่กำหนด ทางผู้จัดจะสนับสนุนค่าอาหารวันละ 500 บาทต่อท่านเป็นเวลา 3 วัน ทั้งนี้ทีมผู้สมัครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำรงชีพ  

6. การคัดเลือกและการตัดสินผู้สมัครให้ถือเป็นดุลยพินิจเด็ดขาดแต่เพียงฝ่ายเดียวของผู้จัดงาน และดุลยพินิจในการการตัดสินของผู้จัดงานให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้เข้าร่วมโครงการไม่สิทธิโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น 

7. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องให้ความร่วมมือกับผู้จัดงานในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ หรือดำเนินการส่งเอกสาร รายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการต่างๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามที่ผู้จัดงานได้ร้องขอ 

8. ผู้เข้าร่วมโครงการตกลงว่าผู้จัดงานมีสิทธิและดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวในการพิจารณาให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับเงินทุนสนับสนุนตามเงินรางวัลที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการไม่มีสิทธิในการโต้แย้งการพิจารณาของผู้จัดงานแต่อย่างใด 

9. ผู้เข้าร่วมโครงการตกลงอนุญาตให้ผู้จัดงานทำการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง เสียง ของผู้เข้าร่วมโครงการได้ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการทั้งในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม การให้สัมภาษณ์ หรือการนำเสนอแผนโครงการต่อคณะกรรมการ (Pitching) รวมถึงอนุญาตให้ผู้จัดงานนำเอาภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง เสียง ของผู้เข้าร่วมโครงการทีได้บันทึกไว้รวมถึง สัญลักษณ์ เครื่องหมาย ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า (ทั้งที่ได้จดทะเบียนแล้วหรือยังไม่จดทะเบียน) เพื่อเผยแพร่ในสื่อต่างๆ ของผู้จัดงาน โดยไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการแต่อย่างใด

10. หากผู้เข้าร่วมโครงการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดเอาไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการตามที่กล่าวข้างต้น หรือเงื่อนไขที่ผู้จัดงานได้กำหนดขึ้นในภายหลังซึ่งผู้จัดงานได้แจ้งให้ทราบแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการตกลงว่าผู้จัดงานมีสิทธิในการระงับหรือเพิกถอนสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรม การอบรม หรือสิทธิใดๆ ที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ หากผู้จัดงานใช้สิทธิตามข้อนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการมีหน้าที่ต้องคืนเงินเงินรางวัลและเงินจำนวนใดๆ ที่ได้รับไปจากผู้จัดงาน รวมทั้งค่าเสียหาย (หากมี) ให้แก่ผู้จัดงาน ภายในระยะเวลา 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่วันที่ผู้จัดงานได้ใช้สิทธิเพิกถอนหรือระงับสิทธิตามความในข้อนี้

 

ข้อมูลเกี่ยวกับทีมผู้สมัครเข้าร่วมโครงการแข่งขัน SX2023 Hackathon ที่ต้องกรอกในแบบฟอร์มออนไลน์ ตาม QR code ด้านล่าง

1. ชื่อทีม

2. สมาชิกในทีม

3. ชื่อ-สกุล และชื่อเล่นของผู้แทนทีมในการสมัคร

4. ชื่อ-สกุล อาจารย์ที่ปรึกษาของทีม

5. สถาบันการศึกษาและคณะที่สมาชิกในทีมกำลังศึกษา หรือชื่อองค์กร

6. เบอร์โทรศัพท์มือถือ และ เบอร์ติดต่อสำรอง

7. Lind ID

8. Email

9. กรุณาระบุ ชื่อไอเดียที่ต้องการนำเสนอ

10. กรุณาอธิบายปัญหา หรือ Pain point เเละระบุกลุ่มเป้าหมายที่พบและต้องการแก้ไข

11. ไอเดียของนวัตกรรมหรือเเนวทางการเเก้ปัญหา ของทีมผู้สมัครมีผลต่อสังคมในด้านใด

12. VDO แนะนำนวัตกรรมและทีมงาน  (ความยาวไม่เกิน 3 นาที ขนาดไม่เกิน 1 GB)  หากแนบไฟล์ไม่ได้ กรุณาระบุ URL link เพื่ออัพโหลดในข้อต่อไป (ถ้ามี)

 

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล
 SX2023 Hackathon - Innovation for Social Inclusion (ต่อไปนี้เรียกว่า “โครงการ”) จัดขึ้นโดยทีมทำงาน Sustainability Expo 2023 หรือ SX2023 (“ผู้จัดงาน”) เปิดโอกาสให้นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา ที่มีอายุตั้งแต่ 15 - 25 ปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าร่วมแข่งขันเพื่อเฟ้นหาสุดยอดทีมนวัตกร โดยมีระยะเวลาเข้าร่วมโครงการระหว่างเดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2566

กรุณาอ่านและทำความเข้าใจรายละเอียดในข้อตกลงและเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการก่อนส่งแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมกิจกรรม SX2023 Hackathon ทีมผู้สมัครและผู้เข้าร่วมโครงการตกลงยินยอมให้ผู้จัดงานเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

1. ชื่อ - นามสกุล และชื่อเล่น 

2. สัญชาติ ศาสนา 

3. วันเกิด และอายุ

4. ที่อยู่ 

5. หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และอีเมล

6. สถาบันการศึกษา หรือชื่อองค์กร 

7. ระดับการศึกษา

8. ภาพและหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน

9. ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหว

 

ทีมผู้สมัครและผู้เข้าร่วมโครงการตกลงและรับทราบว่าการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. การจัดทำฐานข้อมูล วิเคราะห์และประมวลข้อมูลเชิงสถิติของผู้สมัครและผู้เข้าร่วมโครงการ

2. เผยแพร่ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว (วิดีโอ) บทสัมภาษณ์ ในการเผยแพร่ผ่านช่องทาง Virtual Platform สื่อประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม สื่อสาธารณะชนหรือตามสถานที่ใดๆ ซึ่งเป็นสื่อกลางในการสื่อสารกับสังคม รวมถึงสื่อออฟไลน์ เช่น หนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์

3. เพื่อความปลอดภัยหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพอนามัยของบุคคล รวมทั้งเพื่อวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติตามกฎหมายและ/หรือมีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของผู้จัดงาน

4. เพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่กฎหมายให้อำนาจในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ทีมผู้จัดงานจะเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวมาข้างต้นเท่านั้น และจะไม่เก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูส่วนบุคคลที่ได้เก็บรวบรวมนอกจากเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้สมัครและผู้เข้าร่วมโครงการก่อน

ในกรณีที่ทีมผู้สมัครหรือผู้เข้าร่วมโครงการไม่ยินยอมให้ผู้จัดงานเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนและทีมผู้สมัครจะถือว่าทีมผู้สมัครไม่ประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการอีกต่อไป และผู้จัดงานมีสิทธิที่จะบอกเลิกหรือเพิกถอนสิทธิในการได้รับเงินทุนสนับสนุน หรือการเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ในโครงการได้ทั้งสิ้นโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า 

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อผู้จัดงานตามรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ อีเมล sxhackathon@gmail.com 


โปรแกรมและกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจ
08 October 2023
Time: 16:15 - 17:00
Venue: Talk Stage
Details
08 October 2023
Time: 14:30 - 15:30
Venue: Talk Stage
Details
08 October 2023
Time: 13:00 - 14:00
Venue: Talk Stage
Details
08 October 2023
Time: 13:00 - 14:00
Venue: SX Grand
Details