04
OCTOBER
2023
14:00 - 15:00
เพิ่มไปยังปฏิทิน
ดูวิดีโอ
ประกาศรางวัล AWARD ANNOUNCEMENTโครงการประกวดเพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและการออกแบบ Trash to Treasure Art & Design Contest: “สร้างสรรค์ สร้างค่า สร้างสมดุลโลก”

สถานที่: None
ค่าเข้าชม: Free    

โครงการประกวดเพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและการออกแบบ
Trash to Treasure Art & Design Contest: “สร้างสรรค์ สร้างค่า สร้างสมดุลโลก”

จุดประสงค์โครงการ
โครงการประกวดเพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและการออกแบบ ตั้งต้นจากวัสดุเหลือใช้ในชีวิตประจำวัน และนำกลับมาสร้างสรรค์ ให้มีคุณค่า สร้างประโยชน์ได้ทั้งในเชิงสุนทรียภาพทางด้านมุมมองศิลปะ รวมไปถึงการสร้างออกแบบ เพื่อสร้างต้นแบบอุปกรณ์เครื่องใช้ เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งต่างๆ  ผ่านการประกวด 2 รูปแบบ ผลงานศิลปะ และงานออกแบบแบบสองมิติ (2D) และผลงานศิลปะ และงานออกแบบแบบสามมิติ (3D) 

ทั้งนี้ ผลงานต้องสามารถสะท้อนให้เห็นถึงการใช้ความคิดสร้างสรรค์  สร้างคุณค่าให้กับวัสดุเหลือใช้ และสามารถสร้างประโยชน์ได้ตามประเภทของงานที่สร้างสรรค์หรือออกแบบ  โดยมีเจตนารมณ์ที่ต้องการส่งต่อความคิดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสร้างแรงบันดาลใจเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองเพื่อสร้างสมดุลสิ่งแวดล้อมโลก ภายใต้แนวคิด “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก”

ความเป็นมา
โครงการนี้เกิดขึ้นเพื่อมุ่งหวังให้งานศิลปะและผลงานที่สร้างจากการออกแบบในรูปแบบต่างๆ สร้างแรงบันดาลใจในการนำสิ่งเหลือใช้ที่ทุกคนคิดว่าเป็นขยะ นำกลับมามีชีวิตใหม่ด้วยการสร้างสรรค์ให้มีคุณค่า และสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม และถือเป็นเครื่องมือ เป็นตัวอย่างอันเป็นรูปธรรมที่ช่วยสื่อสารเรื่องระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) และการนำกลับไปใช้ซ้ำ (Reuse) เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเป็นแรงบันดาลใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อไปในอนาคต

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการประกวด
1) นักเรียน นิสิต นักศึกษา ไม่จำกัดสัญชาติ 
2) สามารถเดินทางมาร่วมการแข่งขันรอบตัดสิน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 8  ตุลาคม 2566
3) สามารถลงสมัครเดี่ยว หรือเป็นกลุ่ม (กลุ่มละไม่เกิน 3 คน)

หลักเกณฑ์ข้อบังคับ
1) การออกแบบร่างสื่อถึงแนวคิด “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” โดยสะท้อนให้เห็นถึงความสร้างสรรค์ เพื่อสร้างค่า และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสมดุลโลก
2) ผลงานศิลปะต้องสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ไม่เคยถูกเผยแพร่หรือได้รับรางวัลมาก่อน และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคล หรือบริษัทอื่นใด
3) วัสดุที่ใช้จะต้องเป็นเศษวัสดุเหลือใช้จากชีวิตประจำวัน และที่ไม่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
4) วัสดุที่ใช้ทุกชนิดจะต้องไม่นำเสนอตราสินค้า หรือนำเสนอเป็นโฆษณาแฝง
5) ชิ้นงานจะต้องมีขนาดไม่เกินที่กำหนด
- ผลงานศิลปะแบบสองมิติ (2D): 100 x 100 x 20 ซม. (กว้าง x ยาว x ความลึก)
- ผลงานศิลปะแบบสามมิติ (3D): 150 x 150 x 200 ซม. (กว้าง x ยาว x สูง)

6) ผลงานสำเร็จต้องมีความแข็งแรงทนทาน สามารถติดตั้งและจัดแสดงกลางแจ้งได้อย่างน้อย 12 เดือน

ขั้นตอนการแข่งขัน
รอบแรก (ส่งแนวคิดผลงาน) 
- กรอกใบสมัครออนไลน์พร้อมข้อมูลรายละเอียดชิ้นงานทาง Google Form
https://forms.gle/6hNRSHAKjberzqVb9
ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 23.00 น.
- ไฟล์ภาพร่างแบบ (ร่างด้วยมือ หรือ กราฟิกคอมพิวเตอร์) ของผลงานที่ต้องการสร้างสรรค์ (นามสกุล .jpg หรือ .pdf) 
- คำบรรยายประกอบความยาวไม่เกิน 300 คำ (แนวคิด แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ และวัสดุเหลือใช้ที่จะใช้)
- รายชื่อผู้เข้าชิงชนะเลิศ 10 คน (กลุ่ม) สุดท้ายของแต่ละประเภท (2 มิติ และ 3มิติ)

ประกาศผลทาง Website: www.sustainabilityexpo.com และ Facebook: www.facebook.com/SX.SustainabilityExpo ในวันที่ 4 กันยายน 2566

รอบชิงชนะเลิศ (ผลิตชิ้นงานจริง)
ผู้ผ่านเข้ารอบ 10 คน (กลุ่ม) สุดท้าย ของแต่ละประเภท (2 มิติ และ 3 มิติ) 
- จัดทำชิ้นงานจริงตามแบบร่างระหว่างวันที่ 4 – 27 กันยายน 2566 
- จัดส่งชิ้นงานที่ประกอบเสร็จสมบูรณ์ ถึงศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในวันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 9.00 - 17.00 น. เพื่อเตรียมจัดแสดงและตัดสินรอบสุดท้าย
ผู้ผ่านเข้ารอบต้องนำเสนอผลงานให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิลงคะแนนตัดสินผู้ชนะในรอบชนะเลิศด้วยตัวเอง ในงาน Sustainability Expo 2023 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในวันที่ 29 กันยายน 2566
ผู้ผ่านเข้ารอบจะได้รับสนับสนุนค่าใช้จ่ายการผลิตชิ้นงานและการขนย้ายตามประเภทชิ้นงาน
- ชิ้นงาน 2 มิติ ได้รับเงินสนับสนุนชิ้นละ 1,500 บาท
- ชิ้นงาน 3 มิติ ได้รับเงินสนับสนุนชิ้นละ 2,500 บาท

ประกาศผลผู้ชนะและร่วมพิธีมอบรางวัลในงาน Sustainability Expo 2023 วันที่ 29 กันยายน 2566

ขั้นตอนการตัดสิน
รอบแรก (ส่งแนวคิดผลงาน)
ตัดสินจากคะแนนรวมของคณะกรรมการคัดเลือก พิจารณาจากร่างแบบของชิ้นงาน และคำบรรยายประกอบร่างแบบ โดยอิงตามเกณฑ์การคัดเลือกดังต่อไปนี้
1. ความคิดสร้างสรรค์ (25 คะแนน) 
แสวงหาแนวคิดการนำเศษวัสดุเหลือใช้จากชีวิตประจำวัน ที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะสามารถนำกลับมาใช้ได้ เช่น ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ยางรถยนต์เก่า มาสร้างสรรค์เป็นผลงาน
2. การจัดวางองค์ประกอบโดยรวม (25 คะแนน)
นำหลักการจัดวางองค์ประกอบของการออกแบบ มาใช้อย่างเหมาะสม กลมกลืน ตามหลักการจัดองค์ประกอบทางศิลป์ทั้ง 5 ข้อ ได้แก่ สัดส่วน (Proportion) ความสมดุล (Balance) จังหวะลีลา (Rhythm) จุดสนใจ (Emphasis) และเอกภาพ (Unity)
3. วัสดุที่ใช้ไม่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม (25 คะแนน)
วัสดุที่ใช้จะต้องเป็นวัสดุใช้จริง ไม่ใช่การซื้อขึ้นมาใหม่เพื่อสร้างสรรค์ผลงานโดยเฉพาะ ทั้งนี้วัสดุอุปกรณ์ที่นำมาสร้างสรรค์ผลงานโดยภาพรวม 90% ต้องไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น (สามารถใช้วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งเหนี่ยวรั้ง ติดยึดที่มีส่วนประกอบทางเคมี หรือโลหะต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้ผลงานที่สร้างสรรค์สามารถสร้างประโยชน์ได้จริง) แต่ต้องไม่มีการตกแต่งด้วยสารเคมีที่จะสร้างมลพิษให้สิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น ไม่มีการใช้สีสเปรย์ หรือทาสีเพิ่มเติมบนเศษวัสดุที่ใช้ 
4. การนำเสนอแนวคิดและการสื่อความหมาย (25 คะแนน)
สามารถนำเสนอแนวคิด วัสดุที่ใช้ และสื่อสารความหมายของชิ้นงาน ให้สามารถเข้าใจได้ง่าย และชัดเจน

รอบชิงชนะเลิศ (ผลิตชิ้นงานจริง) 
ผลงานศิลปะที่ผลิตจนเสร็จสมบูรณ์จะติดตั้งภายในงาน Sustainability Expo 2023  และจะได้รับการประเมินพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะ ในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 ตามสัดส่วนคะแนนดังต่อไปนี้

คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนรวม)
1. ความคิดสร้างสรรค์ (25 คะแนน)
แสวงหาแนวคิดการนำขยะหรือเศษวัสดุเหลือใช้จากชีวิตประจำวัน ที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะสามารถนำกลับมาใช้ได้ เช่น ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ยางรถยนต์เก่า มาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะ
2. การจัดวางองค์ประกอบโดยรวม (25 คะแนน)
นำหลักการจัดวางองค์ประกอบของการออกแบบ มาใช้อย่างเหมาะสม กลมกลืน ตามหลักการจัดองค์ประกอบทางศิลป์ทั้ง 5 ข้อ ได้แก่ สัดส่วน (Proportion) ความสมดุล (Balance) จังหวะลีลา (Rhythm) จุดสนใจ (Emphasis) และเอกภาพ (Unity)
3. วัสดุที่ใช้ต้องไม่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม (25 คะแนน)
วัสดุที่ใช้จะต้องเป็นวัสดุใช้จริง ไม่ใช่การซื้อขึ้นมาใหม่เพื่อสร้างสรรค์ผลงานโดยเฉพาะ ทั้งนี้วัสดุอุปกรณ์ที่นำมาสร้างสรรค์ผลงานโดยภาพรวม 90% ต้องไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น (สามารถใช้วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งเหนี่ยวรั้ง ติดยึดที่มีส่วนประกอบทางเคมี หรือโลหะต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้ผลงานที่สร้างสรรค์ สามารถสร้างประโยชน์ได้จริง) และต้องไม่มีการตกแต่งด้วยสารเคมีที่จะสร้างมลพิษให้สิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น ไม่มีการใช้สีสเปรย์ หรือทาสีเพิ่มเติมบนเศษวัสดุที่ใช้ 
4. การนำเสนอแนวคิดและการสื่อความหมาย (10 คะแนน)
สามารถนำเสนอแนวคิด วัสดุที่ใช้ และสื่อสารความหมายของชิ้นงาน ให้สามารถเข้าใจได้ง่าย และชัดเจน
5. ความสำเร็จของการผลิตชิ้นงานอิงตามร่างแบบที่ส่ง (10 คะแนน)
ผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์ขึ้นมาจริง ต้องคงรูปแบบตามแบบร่างอย่างน้อย 75%
6. ผลงานสำเร็จมีความทนทานต่อการติดตั้งและจัดแสดงกลางแจ้งได้ (5 คะแนน)
ผลงานศิลปะต้องมีความทนทาน และสามารถติดตั้งและจัดแสดงกลางแจ้งได้อย่างน้อย 12 เดือน
ประกาศรายชื่อผู้ชนะและพิธีมอบรางวัล

การประกาศรายชื่อผู้ชนะและพิธีมอบรางวัลจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566  เวลา 16.30-17.30 น. (เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง) ณ งาน Sustainability Expo 2023

รางวัลการประกวด 
1. ผู้ผ่านเข้ารอบคัดเลือกทุกชิ้นงานจะได้รับใบประกาศนียบัตร 
2. รางวัลสำหรับผู้เข้ารอบตัดสิน จะได้รับเงินรางวัลตามประเภทชิ้นงาน ได้แก่

เงินรางวัลประเภทผลงานศิลปะสองมิติ (2D) 
- รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ  15,000 บาท   
- รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ  12,000 บาท  
- รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัลรางวัลละ  10,000 บาท   

เงินรางวัลประเภทผลงานศิลปะสามมิติ (3D)
- รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ  30,000 บาท   
- รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ  25,000 บาท   
- รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ  20,000 บาท  

3. ผลงานที่ได้รับรางวัล จะได้รับโอกาสในการจัดแสดงหมุนเวียนในสถานที่ และโอกาสต่างๆ ซึ่งมีการจัดสรรพื้นที่ หรือกิจกรรมตรงตามแนวคิดของชิ้นงาน รวมถึงมีโอกาสในการนำแนวคิดของชิ้นงานไปขยายผลในงาน SX2024 

หมายเหตุ: ชิ้นงานส่งเข้าประกวดที่ทำการผลิตจนเสร็จสมบูรณ์แล้ว ผลงานถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัด และจะถูกจัดแสดง ณ SX Space ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 เมื่อครบกำหนดแล้วหากผู้ผลิตผลงานต้องการนำชิ้นงานกลับ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการขนย้ายด้วยตนเอง

กำหนดการโดยรวม (*ระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

18 สิงหาคม: เริ่มประกาศเปิดรับสมัครการประกวดแข่งขัน Trash to Treasure Art & Design Contest

31 สิงหาคม: ปิดการประกาศรับสมัครการประกวดแข่งขัน Trash to Treasure Art & Design Contest 

ภายในเวลา 23.00 น.

4 กันยายน: ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย ของการแข่งขันแต่ละประเภท

28 กันยายน: ผู้เข้ารอบจัดส่งชิ้นงานเพื่อติดตั้ง ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

29 กันยายน: ผู้เข้ารอบนำเสนอผลงานแก่คณะกรรมการ ณ งาน Sustainability Expo 2023 

29 กันยายน: ประกาศรายชื่อผู้ชนะและพิธีมอบรางวัล ณ งาน Sustainability Expo 2023

สมัครแข่งขันที่: https://forms.gle/6hNRSHAKjberzqVb9

ติดต่อสอบถาม **
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการประกวดเพิ่มเติมได้ที่ sx.trashtotreasure@gmail.com

* ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 


โปรแกรมและกิจกรรมที่น่าสนใจ
29 June 2024
Time: 13:30 - 15:30
Venue: None
Details
25 May 2024
Time: 13:30 - 15:30
Venue: None
Details
27 April 2024
Time: 13:30 - 15:30
Venue: None
Details
30 March 2024
Time: 13:30 - 15:30
Venue: None
Details