ด้วยการน้อมนำหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) มาเป็นแนวทางหลักของการจัดงาน SUSTAINABILITY EXPO

โซนนิทรรศการนี้ จะเปิดมิติคู่ขนาน ระหว่างโลกไร้สมดุล กับ โลกแห่งสมดุลที่ดี ผ่านมัลติมีเดียสุดล้ำ (Immersive multimedia) ที่ผสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน นำเสนอผลงาน Collaboration จาก ศิลปินผู้ใกล้ชิดและเข้าใจธรรมชาติ ผนวกกับกลุ่มสร้างแสงและเสียงร่วมสมัย ร่วมกับภาพมหัศจรรย์บนพื้นโลกจากตากล้องระดับโลก พร้อมเรียนรู้จากผู้บุกเบิกและผู้ปฏิบัติงานตัวจริงทั้งในวาระระดับประเทศและนานาชาติ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในระดับประเทศ

 

TBA
มูลนิธิชัยพัฒนา
The Chaipattana Foundation
มีเป้าหมายที่สำคัญคือ ช่วยเหลือประชาชนให้มีความร่มเย็นเป็นสุข และอยู่ดีกินดี อันจะนำไปสู่ความมั่นคงของประเทศ คือ ชัยชนะแห่งการพัฒนา พบกับเรื่องราว “ก้าว...เพื่อชัยชนะแห่งการพัฒนา” จากพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องราวหลักการทรงงาน 27 ประการ นิทรรศการและสารคดีการพัฒนาทั้ง 9 ด้าน และการดำเนินงานของมูลนิธิ อาทิ โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด จ.จันทบุรี โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ จ.เพชรบุรี โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จ.นครปฐม เป็นต้น
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
Mae Fah Luang Foundation
นำเสนอประเด็นเรื่องคาร์บอนเครดิตจากป่าชุมชน เพื่อสร้างความตระหนักให้ผู้เข้าร่วมงานที่เป็นบุคคลทั่วไป และเพื่อประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานพันธมิตรใหม่ๆ เข้าร่วมในระยะถัดไป มาเรียนรู้เกี่ยวกับ สัญญาณอันตรายของภาวะโลกร้อน คาร์บอนเครดิตช่วยลดโลกร้อนอย่างไร คาร์บอนเครดิตในประเทศไทย ป่าชุมชนแหล่งกักเก็บคาร์บอนเครดิตที่สำคัญ ภาพรวมโครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การมีส่วนร่วมของธุรกิจและบุคคลทั่วไปที่จะสามารถร่วมลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
มูลนิธิอุทกพัฒน์
Utokapat Foundation
นำเสนอองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำในทุกระดับ สู่การพัฒนาประเทศและสังคมไทยอย่างยั่งยืน อาทิ
 • เทคโนโลยีสำรวจภูมิประเทศ ประกอบด้วย รถสำรวจแบบเคลื่อนที่ (Mobile Mapping System: MMS) อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicles: UAV) เรือสำรวจความลึกอัตโนมัติตรวจวัดหลายความถี่ (Unmanned Surface Vessels: USV)
 • ระบบโทรมาตรอัตโนมัติ ตรวจวัดปริมาณฝน ระดับน้ำ สภาพอากาศ ส่งข้อมูลอัตโนมัติ แจ้งเตือนภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที
 • ThaiWater Mobile Application รู้น้ำ รู้อากาศ ทันใจทุกสถานการณ์
 • การจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนอย่างยั่งยืน
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)
นำเสนอเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ *จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที* สร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ น้ำ และดิน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำและมีฝนหลวงช่วยเหลือในยามแล้ง อนุรักษ์ดินและน้ำโดยวิธีการสร้างฝายชะลอน้ำ ปลูกหญ้าแฝกในเขตพื้นที่ลาดชัน และสร้างโครงการชลประทานกักเก็บน้ำ รวมทั้งแนวทางในการบริหารจัดการใช้น้ำที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในด้านการเกษตรและการอุปโภคบริโภค เรียนรู้ โมเดลการทรงงาน 5 ชิ้นงาน ประกอบด้วย เรื่องดิน เรื่องการพัฒนาฟื้นฟูป่าไม้ เรื่องการบริหารจัดการน้ำ เรื่องพลังงานทดแทน และ ทรงงานในพื้นที่ สะพานไม้บ้านเจาะบากง
ศาสนา และความยั่งยืน
Religion and Sustainability
นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาและความยั่งยืนผ่านมุมมองและการดำเนินงานและโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ พระพรหมบัณฑิต. (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)  พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) และพระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี)
กระทรวงมหาดไทย
Ministry of Interior
นำเสนอเป็น 6 ส่วน ได้แก่
 • ส่วนที่ 1: พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่เกี่ยวข้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตราชกัญญา ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา หมู่บ้านยั่งยืน
 • ส่วนที่ 2: กระทรวงมหาดไทยกับการเดินหน้าเคลื่อนเป้าหมาย ประชาชาติ
 • ส่วนที่ 3: กิจกรรมการนำเสนอโครงการ/กิจกรรมตัวอย่างความสำเร็จในพื้นที่ในรูปแบบ Live Action นำเสนอโครงการต่างๆ ที่ตอบโจทย์ SDGs ในแต่ละข้อ การขับเคลื่อนโครงการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกลไก 3 5 7 ได้แก่ โครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข หมู่บ้านรักษาศีล 5 โคก หนอง นา งานสาธารณสงเคราะห์ บวร. งานฟื้นฟู คลองสวย น้ำใส งานแก้จนในทุกพื้นที่ World Soil Day 2022 ชุมชน SDGs ผ้าไทยใส่ให้สนุกการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ ผ้าไทย ปลูกพืชปลูกผักถังขยะเปียกลดโลกร้อน การจำหน่ายคาร์บอนเครดิต งาน OTOP Solar Rooftop และการปันสุขจากผลิตภัณฑ์โคก หนอง นา เป็นต้น
 • ส่วนที่ 4: MOI War room
 • ส่วนที่ 5: กิจกรรมมหาดไทยปันสุข
 • ส่วนที่ 6: Mini Gallery จากภาพวาดในฝันสู่การปฏิบัติจริง
ซี อาเซียน
C asean
แพลตฟอร์มกลางในการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อเชื่อมโยงทุกคน เข้ากับภูมิภาคอาเซียนและอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประชาคมอาเซียนอย่างยั่งยืน ผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ 3 ด้าน คือ 1) ด้านธุรกิจและความยั่งยืน 2) ด้านการเรียนรู้และการพัฒนาความสามารถบุคลากร และ 3) ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
 • โครงการเด่นที่ ซี อาเซียน เป็นผู้จัดทำ เชื่อมโยงและสร้างความร่วมมือ ผ่าน 3 ด้านหลัก
 • ทำเนียบ Hall of frame ของบุคคลตัวอย่างด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย (Thailand's sustainability icon) และ ผู้ได้รับรางวัล Sustainability Shaper Award รวมถึงเยาวชนผู้เข้ารอบการประกวดต่างๆ ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา
 • กิจกรรมเกมส์เรียนรู้อาเซียนและ ทดสอบเกร็ดความรู้การพัฒนาด้านความยั่งยืนเพื่อชิงรางวัล
องค์การสหประชาชาติ
United Nations
นำเสนอประเด็นด้านความยั่งยืนใน 3 ประเด็นหลักคือ 1 เศรษฐกิจสีเขียว 2. เพิ่มทุนมนุษย์ และ3. ลดความเหลื่อมล้ำ พบกับ 13 องค์กรในเครือขององค์การสหประชาชาติ ที่จะสลับหมุนเวียนมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับแต่ละหน่วยงาน ประกอบด้วย FAO, ILO, IOM, UNDP, UNESCO (SDG Primer with RCO), UNFPA, UN-Habitat, UNHCR, UNICEF, UNIDO, UNOPS, UNV, UN Women และ UNGCNT พลาดไม่ได้กับกิจกรรมเกมที่หลากหลายจากเครือข่ายองค์การสหประชาชาติ
ประเทศสวีเดน
SWEDEN Pavilion
เป็นการประสานความร่วมมือกันระหว่างสถานเอกอัครราชทูตสวีเดน (Embassy of Sweden) เต็ดตรา แพ้ค (Tetra Pak Thailand) เซนทิเนล (Sentinel) และ ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ ประเทสไทย (Hitachi Energy Thailand) เพื่อให้ Sweden Pavilion เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมและการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนที่ช่วยสร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่สังคมและชุมชนไทย โดยมีไฮไลท์ดังนี้
 • สถานเอกอัครราชทูตสวีเดน (Embassy of Sweden)
  นำเสนอแคมเปญระดับโลกที่เรียกว่า ‘Re:waste - how Sweden is rethinking resources’  ซึ่งพูดถึงปัญหาเรื่องการจัดการขยะ และนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวทางการบริหารจัดการขยะของสวีเดนที่นำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
 • เต็ดตรา แพ้ค (Tetra Pak Thailand)
  ผู้นำด้านบรรจุภัณฑ์ที่มุ่งมั่นเรื่องการรีไซเคิลและการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนคาร์บอนต่ำ นำเสนอโครงการ The Green Shelter Project ที่ร่วมมือกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก เก็บรวบรวมบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มที่ใช้แล้ว และนำมาผ่านกระบวนการรีไซเคิลให้เป็นแผ่นหลังคาให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม และพัฒนาไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในหมวดวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้เทียมสังเคราะห์อีโค่ อีโค่บริค วงกบประตู และอื่น ๆ ที่สามารถนำมาสร้าง “บ้าน” เพื่อมอบให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยจากภัยธรรมชาติ หรือกรณีต่างๆ ในนามของโครงการฯ
 • เซนทิเนล (Sentinel)
  นำเสนอเทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดน้ำที่ช่วยลดการใช้น้ำได้ถึง 98% ในเวลาเพียง 60 วินาที
 • ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ ประเทศไทย (Hitachi Energy Thailand)
  ผู้นำด้านเทคโนโลยีระดับโลกที่เป็นผู้บุกเบิกเทคโนโลยีและเป็นผู้นำงานด้านดิจิทัลที่จำเป็นในการเร่งการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานไปสู่อนาคตที่ปราศจากคาร์บอน ขับเคลื่อนระบบพลังงานของโลกให้มีความยั่งยืน ยืดหยุ่น และปลอดภัยมากขึ้น พร้อมกับการสร้างสมดุลด้านคุณค่าทางสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ
อาเซียนและองค์การระหว่างประเทศ
ASEAN Pavilion and International Organization
พบกับเรื่องราวเกี่ยวกับการรณรงค์ความหลากหลายทางชีวภาพของอาเซียน (ASEAN Biodiversity) โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) และ ศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (ASEAN Centre for Biodiversity) โดยพูดถึงการรับมือกับความหลากหลายทางชีวภาพที่กำลังสูญหายไปในภูมิภาคอาเซียน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเวียดนาม (Ministry of Natural Resources and Environment (MONRE)
จัดแสดงผลงาน ความสำเร็จ และเนื้อหาด้าน Circular Economy ในเวียดนาม Yunus Organizations

ยูนุส (Yunus Organizations)
นำเสนอโครงการที่หลากหลาย ทั้งในด้านการศึกษาและการพัฒนาเยาวชน การช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม และแพลตฟอร์มเพื่อการเชื่อมโยงชุมชน ซึ่งเป็น Strategic Pillar ของ Yunus (ABC’s: Academia & Youth, Business, and Community)
ยุโรปและโอเชียเนีย และองค์การระหว่างประเทศ
European and Oceanian pavilion and International Organizations
 • ประเทศนิวซีแลนด์ (New Zealand)
  นำเสนอในแนวคิด “See Tomorrow First” หรือมองเห็นอนาคตก่อน ซึ่งเป็น Global Campaign ที่พูดถึง วิสัยทัศน์ของประเทศที่ต้องการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตหรือสร้างอนาคตที่ยั่งยืน และมีบริษัทจากประเทศนิวซีแลนด์ที่เข้าร่วมจัดแสดงคือ BECA ซึ่งเป็นบริษัทที่ออกแบบระบบวิศวกรรมตึกให้ ONE Bangkok โดยเน้นเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ Green Building (อาคารสีเขียว) รวมถึง บริษัท EV Maritime ผู้ออกแบบและผลิตเรือเฟอรี่ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า เพื่อลดการสร้างมลพิษในอากาศ และบริษัท Seen Safety ที่นำเสนอการใช้ active user เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้กับคนงานในโรงงาน
 • ประเทศอังการี (Hungary)
  นำเสนอนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของรัฐบาล เช่น การบริหารจัดการขยะ การพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การผลิตพลังงานหมุนเวียนและพลังงานจาก carbon-neutral และมาพร้อมกับตัวอย่างเทคโนโลยีด้านความยั่งยืนจากสองบริษัท ได้แก่ บริษัท Greehill นำเสนอเทคโนโลยีที่ช่วยเฝ้าสังเกตต้นไม้ในเมืองด้วย AI เพื่อการบริหารจัดการต้นไม้ในเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องในการช่วยรักษาต้นไม้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบนิเวศน์ ลดอันตรายจากกิ่งไม้ที่อาจหักโค่น และใช้งบประมาณน้อย รวมถึง บริษัท Kuube เป็นผู้ออกแบบและพัฒนา smart street furniture ที่สามารถชาร์จไฟที่ผลิตจากพลังงานจากแสงอาทิตย์ (solar-powered) ได้ที่ตัวเฟอร์นิเจอร์ นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดง Smart Bench ซึ่งเป็น recycled aluminum เคยนำไปตั้งอยู่หน้าอาคาร Park venture นำมาจัดแสดงให้ชมถึง 2 ขนาดด้วยกัน คือขนาด Nano และ ขนาด Eco
 • สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ หรือ IFRC
  นำเสนอยุทธศาสตร์สำหรับปี 2030 ได้แก่ วิกฤตสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาจากวิกฤตและภัยพิบัติ ช่องว่างที่เพิ่มขึ้นในด้านสุขภาพและสภาวะความเป็นอยู่ที่ดี การอพยพย้ายถิ่นและอัตลักษณ์