ช่วยเหลือกันและกัน

เล่าเรื่องราวของสังคมที่รวมทุกคนไว้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือกันและกัน เพื่อสร้างความเท่าเทียม การเชื่อมโยงคน เชื่อมโยงเครือข่ายที่ทำหน้าที่สร้าง “ความปกติสุข” ในสังคมที่มีความหลากหลาย ผ่านมุมมองด้านต่างๆ อาทิ ที่อยู่อาศัยเพื่อคนด้อยโอกาส พื้นที่สีเขียวในเมืองที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์เพื่อความเป็นอยู่ของทั้งคน การปรับเมืองเพื่อการใช้ชีวิตของคนและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ การแก้ปัญหาคนไร้สัญชาติ การเปิดตลาดงานเพื่อตอบความต้องการที่แท้จริงของแต่ละบุคคล

รวมถึงการนำเสนอแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตของแต่ละคน โดยเฉพาะความรับผิดชอบต่อสังคม ที่จะต้องมีการรวมตัวกัน การสืบสาน รักษา ต่อยอด มรดกทางวัฒนธรรม ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ รวมถึงต้นแบบของการพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน ทั้งชุมชน เมือง และภูมิภาค

 

TBA
นิทรรศการสร้างเมืองน่าอยู่ร่วมกันเพื่อคุณภาพชีวิตของทุกคน (Livable City For Everyone) แบ่งออกเป็น 6 ส่วน


1.พื้นที่ที่ทุกคนมีส่วนร่วม
Community with ownership and pride
 • การออกแบบพื้นที่พลังงานสะอาดโดยชุมชน
 • ท่องเที่ยวชุมชน


2.โอกาสงานที่หลากหลาย
Workforce inclusion & flexibility
 • จับคู่คน – งาน
 • โมเดลตลาดนัด
 • จากหนังสู่การจ้างงาน


3.บ้านสำหรับทุกคน
Affordable and secure
 • แบบบ้านของครอบครัว กับการออกแบบบ้านให้เหมาะกับการอยู่อาศัยของคนในปัจจุบัน
 • ภาพถ่ายแคมป์คนงานและของใช้แทนใจ
 • ที่อยู่สำหรับคนไร้บ้าน


4.พื้นที่ของทุกชีวิต
Shared space for all
 • แบบบ้านของครอบครัว กับการออกแบบบ้านให้เหมาะกับการอยู่อาศัยของคนในปัจจุบัน
 • บ้านของสิ่งมีชีวิต
 • พิพิธภัณฑ์ พื้นที่เรียนรู้ของสังคม
 • ระบบป้ายนำทาง GPS


5.เมืองเชื่อมทุกชีวิตเข้าด้วยกัน
Well-designed supporting system
 • สวนสุขภาวะ 15 นาที นโยบายของ กทม.เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงสวนสาธารณะได้ภายใน 15 นาทีหรือห่างจาก ชุมชนประมาณ 800 เมตร
 • ทางเชื่อม ทางลาดจำลอง สำหรับผู้พิการ
 • วาดภาพ ปรับเมือง
 • “จุดเปลี่ยน” Disable = thisable


6.สนามเสวนา
Gathering Space
เปิดเวทีพูดคุยเกี่ยวกับเมืองและบ้านที่ดีเพื่อทุกคนอย่างเท่าเทียม โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้
2 ต.ค. 2566
เวลา 17:00-18:30 น.
Urban Farming คนเมืองทำสวน
3 ต.ค. 2566
เวลา 14:00-15:00 น.
เปลี่ยนย่านสร้างสรรค์ สร้างเมือง นวัตกรรม เคลื่อนชุมชน ออน์ไลน์
3 ต.ค. 2566
เวลา 16:00-17:00 น.
สร้างนักสร้างเมือง
4 ต.ค. 2566
เวลา 13:00-14:00 น.
“Social Impact Startups” สตาร์ทอัพไทย สู่จุดหมายสังคมยั่งยืน
4 ต.ค. 2566
เวลา 14:00-15:00 น.
“Social Reintegration” โอกาส คืนผู้ต้องขังกลับสู่สังคม
4 ต.ค. 2566
เวลา 17:00-18:30 น.
“Green Public Space” พื้นที่สีเขียวที่ทุกคนเข้าถึงได้
5 ต.ค. 2566
เวลา 14:00-15:30 น.
“Good Walk for All” เมืองดี ต้องเดินได้
6 ต.ค. 2566
เวลา 13:00-14:00 น.
ตึกสีเขียว เพื่อเมืองสีเขียว
6 ต.ค. 2566
เวลา 14:00-16:00 น.
“บ้าน” ของคนสร้างบ้าน
6 ต.ค. 2566
เวลา 16:00-18:00 น.
แบบบ้านที่ดีที่ทุกคนเข้าถึงได้
7 ต.ค. 2566
เวลา 14:00-16:00 น.
“Refining Industrial Waste” เปิดมุมมองขยะอุตสาหกรรมสู่ผลิตภัณฑ์ยั่งยืน
7 ต.ค. 2566
เวลา 17:00-18:30 น.
“Home for the Homeless” บ้านให้คนไม่มีบ้าน
8 ต.ค. 2566
เวลา 11:00-14:00 น.
เมืองในฝันของเด็ก by Kidative
8 ต.ค. 2566
เวลา 15:00-16:00 น.
แก้ปัญหา “จรจัด” ให้หมดจากเมือง
สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม 
SE Thailand
ศูนย์กลางของธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย ร่วมกันสร้างสังคมให้ดีขึ้นกับธุรกิจเพื่อสังคม Social Enterprise: SE สร้างความแข็งแกร่ง ผ่านการให้องค์ความรู้ด้านการประกอบการสังคม และเชื่อมโยงเครือข่ายที่มีเป้าหมายเดียวกัน คืออยากเห็นสังคมไทยที่ดีขึ้น รวมถึงพัฒนามิตรภาพที่แข็งแกร่งจากทุกภาคส่วนทั้งระดับประเทศและสากล เพื่อสนับสนุนการสร้างผลกระทบเชิงบวกสูงสุดต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
เศรษฐกิจฐานราก
Grassroots Economy
การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทย ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน สร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชนมีความสุข เป็นเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความยั่งยืน ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 76 แห่ง ผ่านความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน โดยมี 3 กลุ่มงาน ได้แก่ เกษตร สินค้าแปรรูป และท่องเที่ยวโดยชุมชน
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.)
Social Enterprise Promotion Office 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ และพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม และกลุ่มกิจการเพื่อสังคม ให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ พร้อมนำเสนอธุรกิจเพื่อสังคมต่างๆ ที่มีการดำเนินที่เกี่ยวกับ Social Purpose
Win Win WAR
รายการประกวดแข่งขันธุรกิจแบ่งปัน เฟ้นหาสุดยอดนักธุรกิจแบ่งปัน ที่อยากเป็นเจ้าของธุรกิจที่จะเติบโตไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ยั่งยืน เวทีที่สร้างความพร้อมและต่อยอด W = Willing A = Able R = Ready พร้อมจัดแสดง Show Case ของธุรกิจเพื่อสังคมที่ชนะการแข่งขันในรายการ
ธนาคารออมสิน
GSB
ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อสังคม นำเสนอนิทรรศการในแง่มุมดังต่อไปนี้
 • โครงการพัฒนาชุมชน อาทิ ป่าชุมชน, สร้างอาชีพ ผ่านอาชีวะ ยุวพัฒน์
 • Social Mission Integration (CSV) อาทิ จำนำ มีที่มีเงิน Art story ธนาคารโรงเรียน
 • สินค้ากรีน และสินค้าชุมชน อาทิ EV Supply Chain, Green biz/home loan, เงินฝากปันน้ำใจ เงินฝากเพื่อการเกษียณ สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ
 • กิจกรรมเพื่อสังคม CSR อาทิ อิ่มนี้เพื่อน้อง ธนาคารปู ธนาคารโรงเรียน
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช)
Community Organization Development Institute (CODI)
นำเสนอเรื่องราวการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต ใน 3 เรื่องหลัก ได้แก่ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาที่อยู่อาศัยเมือง-ชนบท พบกับการจัดแสดงโครงการสำคัญต่างๆ อาทิ โครงการป่าชุมชนต้นแบบ 15 ป่าชุมชนต้นแบบ การพัฒนาที่อยู่อาศัยเมือง-ริมคลอง การจัดการเศรษฐกิจชุมชน ศูนย์บ่มเพราะเศรษฐกิจและทุนชุมชน
มิตรผล
Mitr Phol Group
การขับเคลื่อนธุรกิจของกลุ่มมิตรผลให้เติบโตและยั่งยืน เกิดจากการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาในทุกมิติไม่ว่าด้านสิ่งแวดล้อม สังคม หรือเศรษฐกิจ อีกทั้งให้ความสำคัญในการดูแล รับผิดชอบ และรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมดภายใต้คำ ว่าเป็น “มิตร” พร้อมดำเนินกิจการบนเส้นทางอุตสาหกรรม อ้อยและน้ำตาลเคียงคู่วิถีชีวิตของคนไทยด้วยแนวคิด “เปลี่ยนสิ่ง ไร้ค่า...เป็นสิ่งที่มีคุณค่า” (From Waste to Value)
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย
Frasers Property Thailand
 • นวัตกรรมเพื่อชุมชนที่ดีขึ้น One Bangkok “ใจกลางกรุงเทพฯ”
  มหานครใจกลางเมืองที่ชาญฉลาดและยั่งยืน ที่ทุกคนสามารถใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ไม่มีใครเทียบได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต การสร้างจุดหมายปลายทางที่จะยกระดับมาตรฐานการครองชีพในเมือง และปรับปรุงสุขภาพและความเป็นอยู่ของผู้คน ถือเป็นโครงการแรกและแห่งเดียวที่ลงทุนอย่างมากในด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะ และมีการเปิดรับเรื่องของความยั่งยืน
 • เดอะ ปาร์ค (The PARQ)
  โครงการแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาคารสีเขียวจาก LEED Gold® และ WELL CERTIFIED™ Core Gold เป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนของเดอะ ปาร์ค จุดเด่นเรื่องของการออกแบบใช้งานที่ชาญฉลาดและนวัตกรรมสนับสนุนให้เดอะ ปาร์ค สามารถได้รับรองจาก LEED และ WELL เน้นเรื่องของการดำเนินงานที่ประหยัดพลังงานและการจัดการของเสีย ตลอดจนคำนึงถึงประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ได้รับความพึงพอใจจากผู้เช่าและผู้ใช้อาคาร ได้รับรางวัลการรับรองมากมายตั้งแต่ปี 2020 พร้อมการติดตั้งระบบการจัดการขยะแบบ interactive เพื่อให้ความรู้แก่ผู้คน
สยามคูโบต้า
Siam Kubota
มุ่งสร้างโลกเกษตรกรที่ยั่งยืน ผ่านกิจกรรม ESG ของบริษัท บอกเล่าเรื่องผ่านโครงการ ESG ภายในองค์กร
E - (Alternate Wetting and Drying (AWD)), Zero Burn
S – Community Water Management
G – Code of Conduct for Employee, Business Conduct Transparency, Governance Embedded in Operation

นำเสนอโครงการเกษตรอินโน (KIN)
 • KIN-Solution การออกแบบพัฒนา และดูแลฟาร์มแบบครบวงจร ช่วยวางแผนในการทำเกษตร เพื่อลดความเสี่ยง
 • KIN-Market แพลตฟอร์มในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ อะไหล่รถคูโบต้า และผลผลิตทางการเกษตร โดยการจำหน่ายผลผลิตภายใต้เครือข่ายจะจำหน่ายภายใต้แบรนด์เกษตรสุข เพื่อให้เกษตรกรมีโอกาสในการแข่งขันในตลาดมากขึ้น
หอการค้าไทย
Thai Chamber of Commerce
"ต้นแบบธุรกิจก้าวพอดี" ที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ...สู่ความยั่งยืน พร้อมโชว์เคสการออกแบบแบรนด์ชุมชน และโชว์คนตัวเล็กแต่แกร่ง เช่น ด้านสถาปนิก เกษตร และ ดีไซน์
เอสซีจี 
SGC
Innovations for Sustainable living จำลองบ้าน 2 ชั้น ที่ผสานนวัตกรรมต่างๆ เข้าไป โชว์ให้เห็นทั้งฟังค์ชั่นการใช้งาน และคุณสมบัติต่างๆ (Function & benefit) และสื่อสารเนื้อหาเกี่ยวกับ "ความพอเพียง" รวมถึง Smart Home และนวัตกรรมเพื่อสนับสนุน ESG
ธนาคารกสิกรไทย
Kbank
บอกเล่าเรื่องราวการรักษาสิ่งแวดล้อม (SAVE ENVIRONMENT) เน้นย้ำการเป็นธนาคารที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน ของธุรกิจและสังคมในระยะยาวมากกว่าผลตอบแทนในระยะสั้น โดยดำเนินการด้วยความรับผิดชอบ ต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม นำเสนอผ่านผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรม ได้แก่ WATT’S UP , Solar Plus , Punfai
ธนาคารกรุงเทพ
BBL
It presents the content on creating value for a sustainable future and 5 commitments to sustainability. นำเสนอเรื่องราวการสรรค์สร้างคุณค่าสู่อนาคตที่ยั่งยืน และความมุ่งมั่น 5 ด้านสู่ความยั่งยืน
 • Be Responsible – การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
 • Be Resilient – การรับมือกับภาวะวิกฤต
 • Be Caring – การใส่ใจดูแลสังคม
 • Be Customer Centric – การให้บริการที่ยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
 • Be Ethical – การดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
นิทรรศการนำเสนอโครงการ Bualuang Save the Earth: รักษ์ท่าจีน เพื่อให้เห็นถึงการดูแลสังคมของธนาคารกรุงเทพ พลาดไม่ได้กับ กิจกรรม ตอบคำถามรับของรางวัลภายในบูธ
โซนมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ
(Cultural Heritage for Climate Change)
นำเสนอมุมมองมรดกทางวัฒนธรรมสะท้อนผ่านผลิตภัณฑ์ชุมชนและจากธรรมชาติ เรื่องราวของชนเผ่าเมารี งานแสดงภาพและบทความจากศิลปินต่างๆ และการจัดแสดงผลิตภัณฑ์มีดีไซน์ที่ส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน
โชว์ผลิตภัณฑ์จากโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ซึ่งเป็นโครงการที่ผลักดันให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผ้าขาวม้าทอมือ รวมทั้ง สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน และผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน สนับสนุนการผลิตผ้าขาวม้าทอมือ และการย้อมสีธรรมชาติ ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) พบกับตัวอย่างที่มาจากธรรมชาติ พร้อมบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ผ้าทอของไทย และความสำเร็จของโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลปะไทย รวมถึงการจัดแสดงปริมาณ Carbon Footprint ของผลิตภัณฑ์ผ้าไทย
นำเสนอเรื่องความความสำคัญของชนเผ่าเมารี ชนเผ่าดั่งเดิมของนิวซีแลนด์ที่มีการผลักดันเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ธรรมชาติ
จัดแสดงผลงาน บทความและรูปภาพประกอบจากศิลปินในเครือข่ายสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ (The Siam Society) และ สมาคมมรดกวัฒนธรรมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (seacha)
บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (Asset World Corporation) จัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน ไม่ว่าจะเป็นของตกแต่งบ้านที่แปรรูปจากขยะ การนำเฟอร์นิเจอร์มือ 2 จากโรงแรม 5 ดาวมาปรับโฉมโดยแบรนด์ reConcept & the GALLERY รวมถึงผลงานศิลปะจากศิลปินเพื่อชุมชน งานคราฟจากทั่วผระเทศโดย Miniwiz Products
โซน Innovation lab
พบกับความหลากหลายของนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนและชีวิตที่ดี การนำเทคโนโลยีด้านข้อมูลที่หลากหลายมาเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสมเพื่อมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero)
บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
Huawei Technologies Co., Ltd.
นำระบบ AI เข้ามาช่วยในการติดตามการใช้งานระบบ Solar cell ผ่านมือถือ
บริษัท เดลล์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
Dell Corporation (Thailand)Co.,Ltd.
นำเสนอ Design CC และ Edge Solutions ของ Dell ในการสร้างอาคารประสิทธิภาพสูงที่มีเทคโนโลยีบูรณาการ ประหยัดพลังงาน ทำให้การบำรุงรักษาง่ายขึ้น และปรับปรุงบริการสำหรับผู้พักอาศัยในอาคาร
Honeywell
นำเสนอเทคโนโลยีสำหรับอาคารสมัยใหม่ ประกอบด้วย ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และบริการที่ให้ผลลัพธ์หลักเพื่อช่วยให้เจ้าของอาคารและผู้ปฏิบัติงานดำเนินการบำรุงรักษาที่คาดการณ์ได้และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืนมากขึ้น
SenseTime
หนึ่งในบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้าน AI รายใหญ่ของจีน  นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ตัวใหม่ซึ่งรวมถึงแชทบอทและการสร้างภาพศิลปะผ่าน AI
Smart Mobility
การเดินทางและขนส่งอัจฉริยะ เมืองที่มุ่งเน้นเพิ่มความสะดวกสบาย เพิ่มประสิทธิภาพ ความปลอดภัยในการเดินทางและขนส่ง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นิทรรศการประกอบด้วย
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) หรือ National Science and Technology Development Agency (NSTDA) บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ Perovskite Solar Cell วัสดุเก็บเกี่ยวแสงสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ทางเลือกในอนาคต
 • Energy Absolute ร่วมกับ Thai Smile Boat นำเสนอเรื่องราวของพลังงานสะอาด ที่นำมาประยุกต์ใช้กับเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้า MINE SMART FERRY เรือเฟอรรี่ EV charging station หรือ E-ferry ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ซึ่งถือเป็นฝีมือคนไทย 100% ลำแรกของประเทศไทย ให้บริการในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อลดมลภาวะทางอากาศและเสียงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอเกี่ยวกับ EV smart building by EA Anywhere อาคารต้นแบบ พร้อมหัวชาร์จมากที่สุดใน ASEAN ที่พร้อมให้บริการเต็มรูปแบบอีกด้วย
 • Alto tech ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) แนะนำเรื่องราวเกี่ยวกับโซลูชัน แพลตฟอร์ม AI และ IoT ด้านการจัดการพลังงานสำหรับควบคุม และช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการใช้ไฟฟ้าของอาคาร โรงแรม สำนักงาน โรงงานต่างๆ
บริษัท รอยซ์ยูนิเวอร์แซล จำกัด
ROYCE UNIVERSAL
นำเสนอเรื่องราวของ ROYCYCLING : from waste to circular living เป็นการนำขยะหรือของเหลือใช้จากอุตสาหกรรมมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าเป็นวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิ นวัตกรรมไม้เทียม LUMINA WOOD ผลิตจากนวัตกรรม Wood Plastic Composite (WPC) ถือเป็นการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน ช่วยลดอัตราการตัดไม้ทำลายป่า เป็นการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าที่สุด นำไปสู่วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนของผู้คน นอกจากนี้ยังนำเสนอกระบวนการการนำเอา R-PET หรือพลาสติกที่เหลือทิ้งในกระบวนการผลิตภายในภาคอุตสาหกรรม นำกลับมาเข้าสู่กระบวนการทำเป็นวัตถุดิบในหลากหลายอุตสาหกรรม