โซน Better World เพื่อโลกที่ดียิ่งขึ้น นำเสนอภาพรวมในหลากหลายมิติเพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่โลก ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระดับนานาชาติเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนและด้านสังคม การนำเสนอวัฒนธรรมและงานศิลป์ในหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงและการตระหนักรู้เรื่องความยั่งยืนในหลายภาคส่วนของสังคม
Better World Zone presents a multi-dimensional overview to create sustainability for the world, promoting international cooperation to exchange knowledge in economic promotion, trade, Investment and society. It also presents culture and art in a variety of ways to create connections and awareness of sustainability among many sectors.

Floor Plan

โซน Better World เพื่อโลกที่ดียิ่งขึ้น นำเสนอภาพรวมในหลากหลายมิติเพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่โลก ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระดับนานาชาติเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนและด้านสังคม การนำเสนอวัฒนธรรมและงานศิลป์ในหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงและการตระหนักรู้เรื่องความยั่งยืนในหลายภาคส่วนของสังคม
สิ่งที่ได้เรียนรู้ & จุดห้ามพลาดในโซน
 • การนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก หรือ เอเปค (Asia - Pacific Economic Cooperation: APEC) เพื่อการส่งเสริมการค้าและการลงทุน การรวมตัวทางเศรษฐกิจ ความร่วมมือทางด้านวิชาการและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างสมาชิกครอบคลุมมิติด้านสังคมและการพัฒนาเพื่อผลักดันการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและยั่งยืน รวมถึงเกร็ดน่ารู้คู่เอเปค โจทย์และความท้าทายในการเป็นเจ้าภาพเอเปคในปี พ.ศ. 2565
 • นิทรรศการจัดแสดงภาพถ่ายจากงานการประกวดต่างๆ ที่สะท้อนมุมมองที่หลากหลายด้านความยั่งยืน อาทิ RPST One Shot Knockout , การประกวดภาพถ่ายร่วมกับมูลนิธิพิทักษ์ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ “ห้วงเวลาในธรรมชาติ”, ภาพถ่าย Duo Shots Knockout จากงาน Cultural District 2022 ร่วมกับมิวเซียมสยาม, ภาพถ่ายจากโครงการประกวด Sustainability Action Hero (17 หัวข้อ SDGs) และภาพ Illustration จากงาน Bangkok Illustration
 • การจัดแสดงงานศิลปะ จากศิลปินในเครือข่าย BAB ที่เกี่ยวข้องกับ SDGs หลายข้อแตกต่างกันไป
 • ห้องภาพฉายานิติกร ให้บริการถ่ายภาพเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และสัญลักษณ์สำคัญของศูนย์สิริกิติ์
 • เรียนรู้เกี่ยวกับ ศูนย์ ซี อาเซียน องค์กรเพื่อวิสาหกิจสังคมที่จัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ อาทิ การประชุม การสัมมนา โครงการประกวดและแข่งขันต่างๆ เพื่อผลักดันให้เกิด การพัฒนาด้านความยั่งยืน การสร้างความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียน และการพัฒนาบุคคล
 • การแสดงผลงานผลการประกวดงานศิลปะที่ทำจากขยะและเศษวัสดุเหลือใช้ในชีวิตประจำวัน คืนชีพเศษขยะให้กลับมามีชีวิต
Better World Zone presents a multi-dimensional overview to create sustainability for the world, promoting international cooperation to exchange knowledge in economic promotion, trade, Investment and society. It also presents culture and art in a variety of ways to create connections and awareness of sustainability among many sectors.
WHAT TO EXPECT & ZONE HIGHLIGHTS
 • Presentation on Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) to promote trade and investment, Economic integration, Academic cooperation and knowledge exchange between members covering social and development dimensions, in order to drive inclusive and sustainable economic development. There are also interesting APEC facts, challenges and keynotes of hosting APEC meeting in 2022.
 • The exhibition showcases photographs from various contests that reflect diverse perspectives on sustainability, such as the RPST One Shot Knockout, a photo contest in partnership with the Guardian Foundation, Khao Yai National Park "Time in Nature", Duo Shots Knockout photos from Cultural District 2022 in collaboration with Museum Siam, Photographs from the Sustainability Action Hero Contest (17 SDGs) and illustrations from Bangkok Illustration.
 • Art exhibits from artists in the BAB network related to the SDGs
 • Chaya Nitikorn Photo Room provides photography services to preserve Thai culture and symbols of the Queen Sirikit Center.
 • Learn about C ASEAN center for a social enterprise organization that organizes a variety of activities such as conferences, seminars, contests and competitions to drive sustainability development and build cooperation in ASEAN countries and personal development.
 • Displays of artwork contests made from waste materials in everyday life.
โครงการประมูลกล้องถ่ายภาพชุดพิเศษ Leica รุ่น M 10-P Limited Edition เฉลิมพระเกียรติ

ด้วยสังคมไทย สามารถดำรงอยู่ได้ด้วยความมั่นคง เจริญก้าวหน้า มีความสามัคคี และให้ ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีมูลนิธิองค์กรการกุศลที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน จึงได้เกิดเป็นการผสานความร่วมมือกันระหว่าง 22 มูลนิธิ และองค์กรการกุศลหลักของประเทศ และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมพลังกันสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับสังคม และประเทศชาติ ตามวัตถุประสงค์และพันธกิจหลักของมูลนิธิ ด้วยการจัด โครงการประมูลกล้องถ่ายภาพชุดพิเศษ Leica รุ่น M 10-P Limited Edition เฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.๒๕๖๒ (เพื่อ ๒๒ องค์กรการกุศล)

ถือเป็นพลังร่วมครั้งสำคัญที่ยิ่งใหญ่ของ 22 มูลนิธิ และองค์กรการกุศล ที่เชิญชวนผู้สนใจ และวงการนักสะสมกล้องมาร่วมกันสร้างสรรค์ และแบ่งปันคุณค่า ร่วมกันทำความดี เพื่อสร้างประโยชน์สุขเพื่อสังคม และประเทศชาติให้ยั่งยืน สืบไป
With stability, prosperity, unity, and giving, Thai society can exist. A number of charitable organization foundations have been established to benefit Thai society. Therefore, there is a collaboration between 22 foundations and the charitable organizations as well as Thai Beverage Public Company Limited, to create benefits for society and the nation in accordance with the foundation's main objectives and mission by holding the auction project of Leica M 10-P Limited Edition to commemorates the coronation ceremony 2019 (for 22 charities).

It is a great collaboration of 22 foundations and charities that invites camera collectors to create and share values to our society and nation.

นิทรรศการ การประชุมกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก หรือ เอเปค
APEC Thailand 2022 Exhibition

การนำเสนอประวัติความเป็นมาของการก่อตั้ง APEC และเรื่องราวเกี่ยวกับ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เพื่อการส่งเสริมการค้าและการลงทุน การรวมตัวทางเศรษฐกิจ ความร่วมมือทางด้านวิชาการและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างสมาชิกครอบคลุมมิติด้านสังคมและการพัฒนาเพื่อผลักดันการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและยั่งยืน รวมถึงเกร็ดน่ารู้คู่เอเปค โจทย์และความท้าทายในการเป็นเจ้าภาพเอเปคในปี พ.ศ. 2565 ประเด็นสำคัญในการประชุมรมถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค
At APEC Booth, there are presentations of the history of APEC foundation and stories about economic cooperation in the Asia Pacific region for the promotion of trade and investment, Economic integration, Academic cooperation and knowledge exchange between members covering social and development dimensions, in order to drive inclusive and sustainable economic development. There are also interesting APEC facts, challenges and keynotes of hosting APEC meeting in 2022.

นิทรรศการภาพถ่ายด้านความยั่งยืน โดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
The Royal Photographic Society of Thailand

“…การถ่ายรูปเป็นงานศิลปะ เป็นของดีมีประโยชน์ ขออย่าให้ถ่ายรูปกันเพื่อความสนุกสนานหรือความสวยงามเท่านั้น จงใช้ภาพให้เกิดคุณค่าต่อสังคม ให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม งานศิลปะจะได้ช่วยพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้อีกแรงหนึ่ง…”
พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เป็นพระราชดำรัสที่ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้น้อมนำมาเป็นแนวทางปฏิบัติดำเนินงานเสมอมา โดยมุ่งเน้นให้งานภาพถ่ายสามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตระหนักรู้ถึงปัญหา กระตุ้นให้ก่อเกิดแนวทางแก้ไข การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง สนับสนุนสร้างอาชีพ สร้างรายได้จากงานภาพถ่าย เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นิทรรศการภาพถ่ายครั้งนี้ รวบรวบงานภาพถ่ายจากหลากหลายงานประกวด ไม่ว่าจะเป็น
 • นิทรรศการภาพถ่าย “ห้วงเวลาในธรรมชาติ” ร่วมกับ มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธรรมชาติ ชีวิตสัตว์ป่าในประเทศไทย สร้างความตระหนักรู้ กระตุ้นการอนุรักษ์ธรรมชาติให้อยู่คงสืบไป
 • นิทรรศการภาพ 17 Sustainable Development Goals ร่วมกับ C asean จัดแสดงถ่ายที่สื่อถึงมุมมองที่มีต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ 17 หัวข้อ ซึ่งเป็นการสร้างการตระหนักรู้และเผยแพร่ความเข้าใจให้กับประชาชนทั่วไปในวงกว้าง
 • นิทรรศการถ่ายภาพ Duo Shots Knock out QSNCC ร่วมกับ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เป็นนิทรรศการที่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ ศักยภาพของนักถ่ายภาพชาวไทย เป็นการกระตุ้นการต่อยอดในการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบที่สร้างสรรค์
 • นิทรรศการภาพจากการแข่งขันถ่ายภาพระดับอุดมศึกษาภายใต้โครงการ RPST Yours ร่วมกับ หน่วยงาน EISA เป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ด้านการถ่ายภาพให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาให้เป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป
Photography is a work of art. It's good and useful. It’s not only for fun or beauty, but it also brings value and benefits to the society. Incredibly, Art helps develop the country."

His Majesty King Bhumibol Adulyadej Maha Bhumibol Adulyadej the Great’s speech

This royal statement has always been embraced by the Royal Photographic Society of Thailand as a practice, focusing on how photographic work can benefit society directly and indirectly. It’s encouraging awareness of a problem, encouraging solutions, improving change, supporting career, and generating income from photography work to achieve sustainable development.

This exhibition collects photographs from a variety of contests, including:
 • Photo exhibition "Time in Nature" in collaboration with Khao Yai National Park Protection Foundation, which represents the abundance of natural vegetation, wildlife in Thailand, raising awareness and encouraging conservation of the nature.
 • The 17 Sustainable Development Goals exhibition in collaboration with C ASEAN, showcases 17 perspectives on the UN Sustainable Development Goals, raising awareness and disseminating understanding to the general public.
 • The Duo Shots Knock out QSNCC photography exhibition in collaboration with Queen Sirikit National Convention Center showcases the creativity and potential of Thai photographers.
 • The exhibition from the higher education photography competition under the RPST Yours program in collaboration with EISA is to enhance photography knowledge and experience for the younger generation.

นิทรรศการ ซี อาเซียน และ ฉายานิติกร
C asean Center featuring Special Photo Studio "Chaya Nitikorn"

ศูนย์ซี อาเซียน ภายใต้การบริหารของบริษัท ซี เอ ซี จำกัด เป็นองค์กรเพื่อวิสาหกิจสังคม มุ่งเน้นการสร้างสรรค์สังคมและเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงส่งเสริมศักยภาพในกลุ่มประเทศอาเซียน ครอบคลุมด้านศิลปะ วัฒนธรรมและธุรกิจ  โดยมีวิสัยทัศน์ คือ การสร้างความร่วมมือเพื่อความเชื่อมโยงและการพัฒนาประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยมีการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ  อาทิ การประชุม การสัมมนา โครงการประกวดและแข่งขันต่างๆ เพื่อผลักดันให้เกิด การพัฒนาด้านความยั่งยืน การสร้างความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียน และการพัฒนาบุคคล กิจกรรมและโครงการโดดเด่น ได้แก่ Win Win War Thailand,  C asean Consonant,  ASEAN Youth Speech Contest และ C asean Youth Forum
C asean, under the management of CAC Co., Ltd., is a social enterprise that focuses on building a creative society, creating a center for networking, and enhancing the potential of ASEAN countries through promotion of the arts, culture, and business. Its motto is “Collaboration for the betterment of ASEAN’s connectivity”. C asean has held various activities, such as meetings, seminars, project contests, and other competitions to drive: 1) sustainable development, 2) cooperation in ASEAN countries and 3) human capital development. Notable activities and projects include: Win Win War Thailand,  C asean Consonant,  ASEAN Youth Speech Contest และ C asean Youth Forum

นิทรรศการผลงานประกวด "Trash to Treasure"
Trash to Treasure Contest Showcase

Trash to Treasure Art Contest:
“พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก: คืนชีพขยะ สู่งานศิลป์”

โครงการประกวดการแข่งขันการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากขยะและเศษวัสดุเหลือใช้ในชีวิตประจำวัน คืนชีพเศษขยะให้กลับมามีชีวิต และนำกลับมาใช้ประโยชน์ ได้อีกครั้ง เปิดโอกาสให้ผู้สนใจส่งผลงานประกวด 2 รูปแบบ ผลงานศิลปะแบบสองมิติ (2D) และผลงานศิลปะแบบสามมิติ (3D) เพื่อสะท้อนปัญหาขยะในชีวิตประจำวัน ส่งต่อความคิดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสร้างแรงบันดาลใจเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองเพื่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” ผลงานศิลปะที่ผลิตจนเสร็จสมบูรณ์จะติดตั้งภายในงาน Sustainability Expo 2022 และจะได้รับการประเมินพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะ ในวันอังคารที่ 27 กันยายน 2565
Trash to Treasure Art Contest:
“Better Balance for Better World: Rising from the Trash”

Trash to Treasure Art Contest aims to inspire students to create art by using trash from their daily lives into two contest categories: two-dimensional art (2D) and three-dimensional art (3D). Under the topic "Better Balance for Better World," to represent the issue of waste management while also promoting sustainable development concepts and encouraging people to change their actions to protect the environment. The Finalists’ completed art pieces will be displayed in Sustainability Expo 2022 (G Floor). The winners will be selected and announced on Tuesday, September 27, 2022.


Download SustainabilityExpo Application at