Personal Data Protection Notice for Customers and Activities Participants
บริษัท ซี.เอ.ไอ.จำกัด ("บริษัท") ตระหนักและเคารพในความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ผู้ใช้บริการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ต่อไปนี้เรียกบุคคลดังกล่าวรวมกันว่า "ท่าน") บริษัทจึงได้จัดทำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ต่อไปนี้เรียกการดำเนินการดังกล่าวรวมกันว่า "ประมวลผล") ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ดังนี้
1. วัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
1.1 บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ ฐานทางกฎหมาย
(1) การพิจารณาอนุมัติคำขอซื้อสินค้า การใช้บริการ ตรวจสอบยืนยันตัวตน การตรวจสอบอำนาจ การมอบอำนาจและการรับมอบอำนาจ การดำเนินการตามกระบวนการภายในต่าง ๆ ของ บริษัท เพื่อการทำสัญญา การปฏิบัติงานตามสัญญา การส่งสินค้า การให้บริการ รวมไปถึงการติดต่อประสานงาน การเรียกเก็บค่าใช้จ่าย การจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติตามสัญญา

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
(2) การสมัครเข้าใช้งานระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ หรือการเปิดสิทธิการเข้าถึงหรือใช้งานอินเตอร์เน็ต หรือระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
(3) การสื่อสารเกี่ยวกับสินค้า และ/หรือ บริการของบริษัท การลงทะเบียนลูกค้า การตอบข้อร้องเรียน และหาแนวทางในการเยียวยาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท การปฏิบัติตามคำร้องขอตามสิทธิที่ท่านมีต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความครอบครองของบริษัท การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและท่านหรือธุรกิจของท่าน การรักษาและทำให้ข้อมูลการติดต่อเป็นปัจจุบัน การจัดกิจกรรมสำหรับลูกค้า เป็นต้น การปฏิบัติตามสัญญา

การปฏิบัติตามกฎหมาย

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

ความยินยอม
(4) การทำการตลาดและการพัฒนาธุรกิจ การสื่อสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาดที่วิเคราะห์แล้วเห็นว่าตรงกับความต้องการของท่านผ่านวิธีการใด ๆ รวมถึงอีเมล โทรศัพท์ ข้อความทางโทรศัพท์ โซเชียลมีเดีย จดหมาย หรือสื่อสารต่อหน้าเพื่อพัฒนากิจกรรมทางการตลาด ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

ความยินยอม
(5) การประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาสินค้า การให้บริการ และรายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ของบริษัท รวมถึงเพื่อสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัท เพื่อให้เหมาะสมและตรงตามความต้องการของท่านและที่ท่านอาจสนใจ ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
(6) เพื่อเป็นข้อมูลและเอกสารประกอบการดำเนินงานใด ๆ กับธนาคาร สถาบันการเงิน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
(7) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมลภายใน บริษัทและบริษัทในกลุ่ม เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย (Facebook LINE YouTube) หรือสื่อออนไลน์อื่น ๆ ของบริษัท หรือสื่ออื่น ๆ เช่น โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ เป็นต้น ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

ความยินยอม
(8) เพื่อดำเนินการวางแผน การรายงาน และการคาดการณ์ทางธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง การกำกับ การตรวจสอบ รวมถึงการตรวจสอบภายในของสำนักตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการภายในองค์กร รวมถึงเพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานภายในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานบัญชีการเงิน ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
(9) เพื่อการดำเนินการเกี่ยวกับการโอนสิทธิ หน้าที่ และผลประโยชน์ใด ๆ เช่น การควบรวมกิจการ การแยกหรือการโอนกิจการซึ่งได้กระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
(10) เพื่อเป็นฐานข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ของ บริษัทและ/หรือใช้ข้อมูลเพื่อการบริหารความสัมพันธ์ หรือการติดต่อประสานงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
(11) เพื่อการสืบสวน สอบสวนเรื่องร้องเรียนภายในองค์กร การป้องกันการทุจริต หรือการดำเนินกระบวนการทางกฎหมายอื่นใด รวมทั้งการตรวจสอบและจัดการข้อร้องเรียนและข้อกล่าวหาที่เกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้เกิดความโปร่งใสและความยุติธรรมกับทุกฝ่าย ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
(12) เพื่อรับสมัครหรือพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท เช่น การศึกษาดูงาน การเยี่ยมชมกิจการ การรับบริจาค งานสัมมนา โครงการอบรมหรือโครงการอื่น ๆ ของ บริษัท หรือที่บริษัท ดำเนินการร่วมกับบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานราชการ เป็นต้น รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมกิจกรรม เช่น การตอบคำถามลุ้นรางวัล การจัดส่งของรางวัล ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
(13) เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคาร พื้นที่ในความรับผิดชอบของบริษัท การแลกบัตรก่อนเข้าบริเวณพื้นที่ดังกล่าว การบันทึกภาพผู้ที่มาติดต่อกับบริษัทหรืออาคาร สถานที่ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV) ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
(14) เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การมอบอำนาจและการรับมอบอำนาจ การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การดำเนินคดีต่าง ๆ ตลอดจนการดำเนินการเพื่อบังคับคดีตามกฎหมาย ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

การปฏิบัติตามกฎหมาย
(15) เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือการปฏิบัติตามหมายศาล หนังสือ หรือคำสั่งของหน่วยงาน องค์กรอิสระ หรือเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่และอำนาจตามกฎหมาย เช่น การปฏิบัติตามหมายเรียก หมายอายัด คำสั่งของศาล เจ้าหน้าที่ตำรวจ อัยการ หน่วยงานราชการ รวมถึงการรายงานหรือเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น หน่วยงานราชการ หรือองค์กรอิสระ เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กระทรวงพลังงาน กรมสรรพากร กรมที่ดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติตามกฎหมาย
(16) เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุข เช่น การป้องกันด้านสุขภาพจากโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดที่อาจติดต่อหรือแพร่เข้ามาในราชอาณาจักร การปฏิบัติตามกฎหมาย
(17) เพื่อการบริหารจัดการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของท่าน การป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพบุคคล
1.2 กรณีที่บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น บริษัทอาจขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม โดยจะแจ้งให้ท่านทราบและขอความยินยอมจากท่านเป็นคราว ๆ ไป (ตามแต่กรณี)
2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
โดยทั่วไปแล้วบริษัทจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยการขอหรือสอบถามข้อมูลเหล่านั้นจากท่านเองโดยตรง อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีบริษัทอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น หน่วยงานของรัฐ หรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านปรากฏแก่สาธารณะอย่างชัดแจ้ง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น ในกรณีดังกล่าว บริษัทจะเลือกเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลที่ท่านเลือกให้ปรากฏต่อสาธารณะเท่านั้น โดยประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัททำการประมวลผลมีดังต่อไปนี้
2.1 เมื่อท่านซื้อสินค้าและ/หรือรับบริการจากบริษัท
 • (1) ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด สถานภาพ ที่อยู่ ข้อมูลตามที่ระบุในบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง
 • (2) ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ ช่องทางติดต่อในสื่อสังคมออนไลน์
 • (3) ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้าและ/หรือการรับบริการ เช่น ประวัติการซื้อสินค้า ประวัติการเรียกร้องให้บริษัทรับผิดในความชำรุดบกพร่องของสินค้า ประวัติการรับบริการ ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ
 • (4) ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีที่ท่านมีอยู่กับธนาคาร ข้อมูลบัตรเครดิต/บัตรเดบิต ข้อมูลรายได้ สิทธิประโยชน์ที่ท่านได้รับ ประวัติการชำระเงิน
2.2 เมื่อท่านเข้าชมและ/หรือซื้อสินค้าออนไลน์ หรือเข้าชมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน รวมทั้งการสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือบัตรสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของบริษัท
 • (1) ข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครสมาชิก (Registration) เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน รหัสผ่าน (Password) รหัสประจำตัว (Personal Identification Number : PIN) ที่อยู่ ช่องทางติดต่อในสื่อสังคมออนไลน์
 • (2) ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านใช้ เช่น หมายเลขอ้างอิงของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (IP Address) ข้อมูลพิกัดตำแหน่งที่อยู่ (Location Data) หรือรหัสบ่งชี้อุปกรณ์ (device identifier) อื่นๆ
 • (3) ชนิดและเวอร์ชันของเบราว์เซอร์ (Browser) ที่ท่านใช้ รวมถึงชนิดและเวอร์ชันของโปรแกรมเสริม (plug-in) ของเบราว์เซอร์
 • (4) การตั้งค่าเขตเวลา (Time zone)
2.3 เมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัททั้งกิจกรรมที่บริษัทจัดเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นจัดหรือกิจกรรมที่บริษัทมีส่วนร่วมในการจัดหรือกิจกรรมที่บริษัทให้การสนับสนุนแก่ผู้อื่นซึ่งเป็นผู้จัดกิจกรรมนั้นหรือเข้ามาในบริเวณพื้นที่ในความดูแลรับผิดชอบของบริษัท
 • (1) ข้อมูลส่วนตัวสำหรับการลงทะเบียน การเข้าร่วมกิจกรรม และการติดต่อ เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ช่องทางติดต่อในสื่อสังคมออนไลน์
 • (2) ภาพและ/หรือเสียง ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของท่านในสถานที่จัดกิจกรรม
 • (3) ข้อมูลกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ท่านเคยเข้าร่วมในอดีตหรือที่เคยลงทะเบียนไว้
2.4 เมื่อท่านติดต่อบริษัทผ่านศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์หรือหน่วยงานให้บริการอื่นใด
 • (1) ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ ข้อมูลตามที่ระบุในบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง
 • (2) ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ ช่องทางติดต่อในสื่อสังคมออนไลน์
 • (3) ข้อมูลอื่น เช่น ประวัติการใช้สินค้า/บริการ สถานที่ซื้อสินค้า สถานที่รับบริการ ปริมาณสินค้าที่ซื้อ
2.5 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมข้างต้นเป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อบริษัท ในการปฏิบัติตามสัญญาหรือการปฏิบัติตามคำขอของท่านก่อนการทำสัญญา หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นดังกล่าว บริษัทอาจไม่สามารถดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม หรือบริหารจัดการตามสัญญากับท่านได้ (ตามแต่กรณี)
3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
3.1 บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด เพื่อใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทแจ้งไว้ตามประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หรือวัตถุประสงค์อื่นใดตามที่บริษัทได้แจ้งให้ท่านทราบเพิ่มเติมหรือตามความยินยอมที่ท่านได้ให้แก่บริษัทเป็นคราว ๆ ไป เช่น
 • (1) เมื่อบริษัทจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยของบริษัท เช่น ข้อมูลชีวภาพ ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ เพื่อใช้ในการระบุตัวตน
 • (2) บริษัทอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน แม้ว่าสินค้าหรือบริการนั้นไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวโดยตรง เช่น บริษัทจำเป็นต้องใช้บัตรประชาชนของท่านซึ่งมีข้อมูลศาสนาเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนของท่าน
 • (3) ข้อมูลสุขภาพ เช่น ข้อมูลการแพ้อาหาร ข้อมูลการแพ้ยา โรคประจำตัว ประวัติการรักษาพยาบาลกรณีที่ท่านสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจากบริษัทได้ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมที่ท่านเข้าร่วมประชุมหรือกิจกรรมต่าง ๆ หรือเพื่อประโยชน์ด้านการสาธารณสุข เช่น การป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคติดต่อหรือโรคระบาด เป็นต้น
3.2 ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้นบริษัทจะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านเป็นรายกรณีไปและจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เพียงพอเพื่อปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน
4. คุกกี้
กรณีที่ท่านเข้าใช้งานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของบริษัท เช่น แอปพลิเคชัน เว็บไซต์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ เป็นต้น บริษัทมีการใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้ใน ประกาศการใช้งานคุกกี้
5. การถอนความยินยอมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการถอนความยินยอม
5.1 กรณีที่บริษัททำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยความยินยอมของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมที่ท่านให้ไว้กับบริษัทได้ตลอดเวลา ซึ่งการถอนความยินยอมดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้ดำเนินการไปแล้วก่อนที่ท่านจะถอนความยินยอม
5.2 การที่ท่านถอนความยินยอมที่ท่านให้ไว้กับบริษัทหรือปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลบางประการอาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์บางประการหรือทั้งหมดตามที่บริษัทแจ้งไว้ตามประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้หรือวัตถุประสงค์อื่นใดตามที่บริษัทได้แจ้งให้ท่านทราบเพิ่มเติมหรือตามความยินยอมที่ท่านได้ให้แก่บริษัทเป็นคราว ๆ ไปได้
6. ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น
6.1 กรณีที่ท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่บริษัท ท่านมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
 • (1) แจ้งรายละเอียดตามประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทให้บุคคลนั้นทราบรวมทั้งขอความยินยอมจากบุคคลนั้น (กรณีที่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล)
 • (2) ดำเนินการที่จำเป็นเพื่อให้บริษัทสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลนั้นได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
6.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นที่บริษัทอาจใช้ในการประมวลผลรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ เพศ ข้อมูลตามที่ระบุในบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง สัญชาติ ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรศัพท์ อาชีพ ตำแหน่งหน้าที่ สถานที่ทำงาน เอกสารทางการเงิน ความสัมพันธ์กับท่าน ช่องทางติดต่อในสื่อสังคมออนไลน์
7. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ และคนเสมือนไร้ความสามารถ
7.1 กรณีที่บริษัทต้องได้รับความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวได้ก็ต่อเมื่อบริษัทได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล หรือผู้มีอำนาจให้ความยินยอมแทนบุคคลดังกล่าวตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (แล้วแต่กรณี)
7.2 กรณีที่บริษัทต้องได้รับความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ แต่บริษัทไม่ทราบในขณะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลว่าเจ้าของข้อมูลเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ และต่อมาบริษัทได้ทราบในภายหลังว่าบริษัทได้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้มีอำนาจให้ความยินยอมแทนบุคคลดังกล่าวตามข้อ 7.1 บริษัทจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลซึ่งเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลของเจ้าของข้อมูล เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวได้โดยอาศัยเหตุอันชอบด้วยกฎหมายและไม่ต้องขอความยินยอม
8. ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
8.1 บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เว้นแต่กฎหมายอนุญาตให้มีระยะเวลาเก็บรักษาที่นานกว่านั้น กรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวมโดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติทางธุรกิจสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท
8.2 บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้จากการบันทึกกล้องวงจรปิดตามระยะเวลาดังนี้
 • (1) ในสถานการณ์ปกติ บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ 1 ปี นับแต่วันที่กล้องวงจรปิดบันทึกข้อมูลไว้
 • (2) ในกรณีจำเป็น เช่น การใช้เป็นหลักฐานในการสืบสวน สอบสวน หรือการดำเนินคดี หรือกรณีที่ท่านร้องขอ บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เกินกว่า 1 ปี นับแต่วันที่กล้องวงจรปิดบันทึกข้อมูลไว้ และบริษัทจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลของท่านเมื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวเสร็จสิ้นครบถ้วนแล้ว
8.3 กรณีที่บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยได้รับความยินยอมจากท่าน บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจนกว่าท่านจะแจ้งขอถอนความยินยอมและบริษัทดำเนินการตามคำร้องขอของท่านเสร็จสิ้นแล้ว อย่างไรก็ดี บริษัทจะยังเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นสำหรับบันทึกเป็นประวัติว่าท่านเคยถอนความยินยอมเพื่อให้บริษัทสามารถตอบสนองต่อคำขอของท่านในอนาคตได้
9. ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
9.1 บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่กลุ่มบริษัท บุคคลที่บริษัทมอบหมายให้เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่ปรึกษา สถาบันการเงิน ผู้ให้บริการทางการเงิน ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายนอก บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ให้บริการ ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล พันธมิตรที่มีการร่วมมือกันกับบริษัท (Co-branding) บุคคลและ/หรือนิติบุคคลอื่นใดที่มีความสัมพันธ์หรือมีนิติสัมพันธ์กับบริษัท ผู้สนใจจะรับโอนสิทธิและหน้าที่ของบริษัท ผู้ประสงค์จะควบรวมกิจการกับบริษัทไม่ว่าในรูปแบบใด องค์กรที่เกี่ยวข้องกับดัชนีความยั่งยืน สถานพยาบาลและ/หรือหน่วยกู้ภัย (กรณีฉุกเฉินเพื่อปกป้องประโยชน์ของท่าน) หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย ผู้ร้องขอให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลของท่านโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายและ/หรือตามนิติกรรมสัญญาที่ท่านทำไว้กับผู้นั้น และ/หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดที่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ (รวมถึงพนักงาน ลูกจ้าง ผู้บริหาร กรรมการ ผู้ถือหุ้น ตัวแทน และที่ปรึกษาของบริษัทและของผู้รับข้อมูลดังกล่าวด้วย) เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจและให้บริการแก่ท่าน รวมถึงดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้หรือวัตถุประสงค์อื่นใดตามที่บริษัทได้แจ้งให้ท่านทราบเพิ่มเติมหรือตามความยินยอมที่ท่านได้ให้แก่บริษัทเป็นคราว ๆ ไป และ/หรือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย
9.2 บริษัทจะกำหนดให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลมีมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจโดยมิชอบ
9.3 บริษัทจะดำเนินการให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเก็บรักษาข้อมูลนั้นไว้เป็นความลับ และไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้หรือวัตถุประสงค์อื่นใดตามที่บริษัทได้แจ้งให้ท่านทราบเพิ่มเติมหรือตามความยินยอมที่ท่านได้ให้แก่บริษัทเป็นคราว ๆ ไป และ/หรือการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย
10. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ
กรณีที่บริษัทจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศ รวมถึงนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปเก็บบนฐานข้อมูลในระบบอื่นใดที่อยู่ในต่างประเทศ บริษัทจะควบคุมดูแลให้ผู้รับโอนข้อมูลหรือผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลที่อยู่ในประเทศปลายทางที่รับหรือเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศผู้โอนข้อมูลส่วนบุคคล (ถ้ามี) กำหนด กรณีที่ผู้รับโอนข้อมูลหรือผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลในประเทศปลายทางมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่เพียงพอเทียบเท่ามาตรฐานที่กฎหมายของประเทศผู้โอนข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด บริษัทจะดำเนินการที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่โอนไปต่างประเทศดังกล่าวได้รับการคุ้มครองในระดับเดียวกับที่บริษัทคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
11. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
11.1 บริษัทจะกำหนดสิทธิในการเข้าถึง การใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการแสดงหรือยืนยันตัวบุคคลผู้เข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ภายใต้มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
11.2 บริษัทจะจัดให้มีวิธีการทางเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต
11.3 กรณีที่บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผู้อื่น บริษัทจะดำเนินการใดๆเพื่อป้องกันมิให้ผู้นั้นใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็นและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทได้แจ้งให้ท่านทราบและ/หรือได้รับความยินยอมจากท่านเป็นคราว ๆ ไป
11.4 บริษัทจะจัดให้มีระบบตรวจสอบเพื่อดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลออกจากระบบการจัดเก็บเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล หรือเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่เกี่ยวข้องหรือเกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการประมวลผล หรือเมื่อท่านร้องขอหรือขอถอนความยินยอม
11.5 กรณีที่มีการฝ่าฝืนมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทจนเป็นเหตุให้มีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจะแจ้งเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลให้หน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยไม่ชักช้าเว้นแต่การละเมิดดังกล่าวไม่มีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล และในกรณีที่การละเมิดมีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลของท่าน บริษัทจะแจ้งเหตุการละเมิดให้ท่านทราบพร้อมกับแนวทางการเยียวยาโดยไม่ชักช้าด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
11.6 บริษัทจะบันทึกรายการตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือในระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เจ้าของข้อมูลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสามารถตรวจสอบได้
12. สิทธิของเจ้าของข้อมูล
12.1 ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลมีสิทธิในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้
 • (1) ขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม
 • (2)ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือขอให้ถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้อื่น
 • (3) คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้
 • (4) ขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลของท่าน ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้
 • (5) ขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้
 • (6) ขอแก้ไขปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 • (7) ถอนความยินยอมที่ท่านให้ไว้แก่บริษัท เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิในการถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือนิติกรรมสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน
 • (8)ร้องเรียนต่อหน่วยงานที่มีอำนาจกรณีที่ท่านเชื่อว่าการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทไม่เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
12.2 ท่านสามารถใช้สิทธิตามข้อ 12.1 ได้ โดยติดต่อไปยังบุคคลที่ระบุในข้อ 14.
12.3 บริษัทสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิของท่านไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเมื่อบริษัทมีเหตุผลอันสมควรและเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น การดำเนินการดังกล่าวก่อให้เกิดภาระแก่บริษัทเกินสมควร เป็นการพ้นวิสัยในทางปฏิบัติ เป็นการขัดต่อกฎหมาย การใช้สิทธิดังกล่าวของท่านมีหรืออาจจะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นหรือกรณีที่บริษัทมีอำนาจตามกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน
13. ประกาศหรือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่น
กรณีที่ท่านใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัท และท่านได้กดลิงก์ต่างๆ ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันดังกล่าวเพื่อเข้าไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่นไม่ว่าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่นนั้นจะเป็นของบริษัทหรือไม่ก็ตาม ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามประกาศหรือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่นด้วย และบริษัทไม่รับผิดชอบในเนื้อหาหรือมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่นนั้น และหากท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เจ้าของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่นไป ท่านรับทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีว่าบริษัทไม่มีความเกี่ยวข้องกับการที่เจ้าของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่นประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
14. ข้อมูลผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านสามารถติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
โทรศัพท์ 02-785-9999 หรือ อีเมล info@c-asean.org
15. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ บริษัทจะประกาศให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันหรือช่องทางการสื่อสารอื่นของบริษัท โดยประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับใหม่จะมีผลใช้บังคับทันทีในวันที่ประกาศให้ท่านทราบ

We, C.A.I. Co., Ltd., (the "Company") [Thai Beverage Public Company Limited and its subsidiaries (collectively the "Company")] recognize and respect the privacy and the protection of personal data of customers, users and activities participants (collectively "You"). The Company put in place this Personal Data Protection Notice in order to notify You of the details relating to a collection, use and disclosure of Your personal data (collectively the "Process") in accordance with the personal data protection laws.

1. Purposes of Processing the Personal Data
1.1 The Company will Process Your personal data for the following purposes:
Purposes Lawful Basis
(1) Considering applications for purchasing products or receiving services, verifying the identification, authorization, delegation and receipt of delegation, proceeding pursuant to the Company's internal processes for entering into an agreement, performing obligations of the agreements, delivering products, performing services including communicating, collecting expenses and delivering relating documents. Contractual

Legitimate Interests
(2) Applying for using electronic systems or granting the right to access or use the internet or other electronic working systems. Legitimate Interests
(3) Communicating relating to the Company's products and/or services, registering customers, responding complaints and finding guidelines for remedying relating to the Company's products or services, proceeding according to Your request pursuant to Your rights to Your personal data in the Company's possession, managing relationship between the Company and You or Your business, ensuring the communication information is up-to-date, organizing activities for customers, etc. Contractual

Legal Obligation

Legitimate Interests

Consent
(4) Marketing and developing businesses, communicating the marketing activities, which were analyzed that they matched Your needs, through any means including e-mail, telephone, telephone message, social media, letter or fact-to-face communication in order to improve marketing activities. Legitimate Interests

Consent
(5) Evaluating, improving and developing the Company's products, services and promotions including surveying satisfaction to the Company's productions or services in order to be able to present the appropriate products or services that match Your needs and interests. Legitimate Interests
(6) Using as information and documents to support any operation with banks, financial institutions, the Department of Business Development, the Revenue Department, the Excise Department, the Stock Exchange of Thailand, the Securities and Exchange Commission and other relevant external organizations. Legitimate Interests
(7) Communicating through various channels such as the Company's and the companies within the group's internal e-mail, website, social media (Facebook, Line, YouTube) or other online media of the Company or other media such as television, publications, etc. Legitimate Interests

Consent
(8) Business planning, reporting and anticipating, managing risks, overseeing an audit including an internal audit by the internal audit department and an internal management within the organization, including for the benefits of internal operations within the Company in relation to the payment of the accounting and finance department. Legitimate Interests
(9) Proceeding relating to the assignment of any right, obligation and benefit such as the legit merger and acquisition, separation or amalgamation. Legitimate Interests
(10) Being a database of stakeholders of the Company and/or using the data for managing the relations or other communications relating to the Company. Legitimate Interests
(11) Investigating and inquiring a complaint within the organization, preventing corruption or proceeding any legal proceeding including inspecting and managing complaints and allegations relating to the operations of the Company or any related person to ensure transparency and equality for all parties. Legitimate Interests
(12) Recruiting or considering for participating in the Company's projects or activities such as observational studies, business visits, acceptance of donations, seminars, training projects or other projects of the Company or that the Company operates with a third party or government sector, etc., including any proceeding relating to an activity participation such as submitting response for lucky draw or delivering rewards. Legitimate Interests
(13) Maintaining security around the area of the Company's building or place and evaluating security risks including contacting for an issuance of cards for accessing and exiting the Company's place and recording images, still and motion, within the Company's buildings or offices by using CCTV. Legitimate Interests
(14) Creating legal claim, authorization, and receipt of authorization, compliance with laws or exercising legal rights, litigating including proceeding any action for compulsory execution according to the laws. Legitimate Interests

Legal Obligation
(15) Complying with laws or subpoena, letter or order of authorities, independent organizations or officers having lawful duties and authorities such as complying with a summon, warrant of seizure, order of the courts, police officers, public prosecutors and government authorities including reporting or disclosing information to the shareholders, government authorities or independent organizations such as the Office of Energy Regulatory Commission, the Ministry of Energy, the Revenue Department, the Land Department, the State Audit Office, the Office of National Anti-Corruption Commission, etc., for compliance with relevant laws. Legal Obligation
(16) Complying with laws concerning public interest in respect of public health such as health protection against dangerous communicable disease or epidemic which may be contagious or spread into the kingdom. Legal Obligation
(17) Managing Your hygiene and safety. Preventing or suppressing danger to a person's life, body or health (Vital Interests)
1.2 In the event that the Company will Process Your personal data for any purpose other than the above purposes, the Company may collect Your additional personal data by notifying You and requesting Your consent from time to time (as the case may be).
2. Personal Data to be Collected
In general, the Company will collect Your personal data by directly querying You or requesting the data from You; however, there may be some circumstances that the Company may collect Your personal data from other sources such as government authorities or other sources where Your personal data are clearly and publicly disclosed including the personal data disclosed via social media, etc. In such case the Company will collect only the information You choose to be publicly available. In this regard, the type of Your personal data which will be Processed by the Company will be as follows:
2.1 Once You purchase the products or receive service from the Company:
 • (1) Personal information such as name, surname, date of birth, status, address and other information specified in the identification card or passport;
 • (2) Contact information such as address, e-mail address, telephone number, online social media contact information;
 • (3) Information related to the purchase of products and/or receipt of services such as record of purchases, claims against the Company for defect of products, record of services received, complaint and recommendation;
 • (4) Financial information such as Your bank account, credit/debit card, income, benefits, record of payments.
2.2 Once You view and/or purchase online products or enter a website or application including registering for a membership of website, application or benefits cards of the Company:
 • (1) Information regarding membership registration such as name, surname, date of birth, email address, telephone number, username, password, Personal Identification Number (PIN), address, social media contact channel;
 • (2) Information regarding Your electronic devices such as IP address, location data, device identifier, etc;
 • (3) Type and version of Your web browser including type and version of web browser's plug-in;
 • (4) Time zone.
2.3 Once You participate in the Company's activity whether organized by the Company or the Company assigns a third party to organize or the Company participates in organizing or the Company supports a third party to organize or once You enter into the areas within the Company's responsibility:
 • (1) Personal information using for registering, participating in the activities and contacting such as name, surname, age, address, telephone number, email address and social media contact channel;
 • (2) Your images, both still and motion, and/or voices in the areas holding the activities;
 • (3) Information of the activities or the incidents You participated in or registered for;
2.4 Once You contact the Company via customers relations center or other service units:
 • (1) Personal information such as name, surname, date of birth, address and other information specified in the identification card or passport;
 • (2) Contact information such as address, e-mail address, telephone number, online social media contact information;
 • (3) Other information such as record of products/service used, location of the purchase of products or services and quantity of the products purchased.
2.5 The aforementioned collected personal data is necessary for the Company to perform according to the agreement or Your request prior to entering into an agreement. If You decline to provide the Company with the necessary personal data, the Company may not be able to proceed any action relating to entering into transaction or managing according to the agreement entering into with You (as the case may be).
3. Sensitive Personal Data
3.1 The Company may have to Process sensitive personal data in accordance with the personal data protection laws for the purposes as notified by the Company according to this Notice or any other purposes as the Company additionally notify You or as per Your consent provided to the Company on a case-by-case basis such as:
 • (1) once the Company has to use the information for the benefit of the Company's security such as biometric data, face recognition data and fingerprint data for verifying Your identification;
 • (2) the Company may collect Your sensitive personal data although the products or services are not directly relating to the sensitive personal data such as the Company has to use Your identification card which contains religious information for verifying Your identification;
 • (3) health information such as food allergy, drug allergy, personal congenital disease, medical history in case you can claim medical expenses from the Company for using in any activity You participate in or for public health benefits such as prevention the spread of contagious disease or epidemic, etc.
3.2 The Company will request for Your express consent on a case-by-case basis for Processing Your sensitive personal data and will provide adequate security measures to protect Your sensitive personal data.
4. Cookies
In the event that You access any electronic device of the Company such as applications, websites, information technology and cyber system, etc., the Company uses cookies for collecting personal data as specified in the Cookies Notice.
5. Withdrawal of Consent and Effect thereof
5.1 In the event that the Company Processes personal data with Your consent, You have the right to, at any time, withdraw Your consent given to the Company. Such withdrawal will not affect any Process of personal data performed by the Company prior to the withdrawal of Your consent.
5.2 Your withdrawal of consent given to the Company or refusal to provide certain information may result in the Company being unable to meet all or certain purposes of the Company as notified in this Notice or other purposes as the Company additionally notify You or as per Your consent provided to the Company on a case-by-case basis.
6. Personal Data of Other Persons
6.1 In the event that You provide personal data of other persons to the Company, You have the following obligations:
 • (1) to notify such person of the details as specified in this Notice including to request a consent from such person (if data subject's consent is required);
 • (2) to perform any necessary actions in order that the Company is able to legally Process such person's personal data.
6.2 Personal data, include sensitive personal data, of other persons which may be Processed by the Company such as name, surname, date of birth, address, sex, information shown in an identification card or passport, nationality, e-mail address, telephone number, occupation, position, work location, financial documents, relationship with You, online social media contact information.
7. Personal Data of a Minor, Incompetent Person and Quasi-incompetent Person
7.1 In the event that the Company has to obtain a consent for Processing personal data of a minor, incompetent person or quasi-incompetent person, the Company will be able to Process personal data of such person only upon the Company's receipt of a consent of the holder of parental responsibility over the minor, the custodian or the curator, or the person with authority to give consent in the name of such person in accordance with the personal data protection laws (as the case may be).
7.2 In the event that the Company has to obtain a consent for Processing personal data of a minor, incompetent person or quasi-incompetent person but, at that time of data Processing, the Company is not aware that the data subject is a minor, incompetent person or quasi-incompetent person, and later becomes aware that the Company had Processed the personal data of such person without consent of the person with authority to give consent in the name of such person in accordance with clause 7.1, the Company will erase or destroy the personal data or anonymize the personal data of the data subject which is a minor, incompetent person or quasi-incompetent person to become the anonymous data which cannot identify the data subject except in the event that the Company can Process the personal data of such person by using lawful cause and without consent.
8. Period for Retaining the Personal Data
8.1 The Company will retain Your personal data for a period necessary for achieving the purpose of such personal data Processing unless it is permitted to be retained longer by any law. If it is unable to be clearly identify the period for retaining the personal data, the Company will retain Your personal data for a period that can be anticipated in accordance with the collecting standards, by taking into consideration a business practice for each type of personal data.
8.2 The Company will retain Your personal data collected from the CCTVs for a period as follows:
 • (1) In general, the Company will retain Your personal data for a period of 1 year from the date the CCTV records Your personal data.
 • (2) In necessary situation such as using as evidence for inquiry, investigation or legal proceeding or in case of Your request, the Company will retain Your personal data over 1 year from the date the CCTV records Your personal data and the Company will delete or destroy the personal data or turn Your personal data into anonymous data once the Company completes such purposes.
8.3 In the event that the Company Processes Your personal data with Your consent, the Company will Process Your personal data until the Company receives Your withdrawal for such consent and the Company finishes proceeding with Your withdrawal request. However, the Company will still retain Your personal data as necessary to make a record that You used to withdraw such consent in order that the Company will be able to respond to Your request in the future.
9. Disclosure of Personal Data
9.1 The Company may disclose Your personal data to the companies within the group, any person assigned by the Company to be personal data processors and/or personal data protection officers, advisors, financial institutes, financial service providers, auditors, external auditors, credit rating company, partners, business partners, service providers, contractors, sub-contractors who are related to business operations of the Company to the extent that, associated with personal data, partners who are co-branding with the Company, any natural persons and/or juristic persons who have relationship or legal relation with the Company, any persons who are interesting in receiving the assignment of the Company's rights and obligations, any persons who intend to have a merger transaction with the Company in any manner, any organization related to sustainability index, infirmary and/or rescue forces (in case of emergency for protecting Your benefits), government authorities, regulatory authorities, legal authorities, any persons who request the Company to disclose Your personal data with legal power and/or in compliance with any agreements You are a party thereto and/or any natural persons or juristic persons as necessary, whether inside or outside Thailand, (including staff members, employees, executives, directors, shareholders, agents and advisors of the Company and of the aforesaid recipients) in order that the Company will be able to operate their businesses and provide services to You including to comply with the purposes of personal data Processing as specified in this Notice or other purposes as the Company will additionally inform You or in accordance with Your consent given to the Company on a case-by-case basis and/or to act in compliance with the laws.
9.2 The Company will cause the recipients of Your personal data to have appropriate security measures for protecting Your personal data and to Process Your personal data only to the extent as necessary, and to prevent any use or disclosure of Your personal data by any other persons without lawful authority.
9.3 The Company will cause the recipients of Your personal data to keep such personal data in confidence and not use it for any purposes other than the purposes of personal data Processing under this Notice or other purposes as the Company will additionally inform You or in accordance with Your consent given to the Company on a case-by-case basis and/or to act in compliance with the laws.
10. Sending or Transferring Personal Data to Foreign Countries
In the event that the Company is required to send or transfer Your personal data to any foreign country including to keep Your personal data on any database in any foreign country, the Company will ensure that a transferee or data retention service provider in such destination country has adequate data protection standard to protect the personal data in accordance with those specified in the personal data protection laws of the country of transferer of such personal data (if any). If the transferee or data retention service provider in such destination country has data protection standard to protect the personal data lower than those specified in the personal data protection laws of the country of transferer of such personal data, the Company will perform as appropriate and necessary in order that the personal data transferred to such foreign country will be protected in the same level as the Company protect Your personal data.
11. Security Measures for Personal Data Protection
11.1 The Company will strictly set up the right to access, use, modify, revise or disclose the personal data including to display or confirm the identity of a person who accesses or uses the personal data in compliance with the standards for safeguarding the personal data as specified in the personal data protection laws.
11.2 The Company will set up an appropriate technological procedure to prevent any access to information technology system which collects personal data without permission.
11.3 In the event that the Company discloses Your personal data to any third person, the Company will perform any action to prevent such person from illegal or unauthorized use or disclosure of the personal data so that such person will only use Your personal data as necessary and in accordance with the purposes as the Company notifies You and/or in accordance with Your consent on a case-by-case basis.
11.4 The Company will set up a monitoring system for erasing or destroying personal data from the collecting system once the retention period for such personal data ends or once such personal data is excessive or no longer related to the data processing purposes or upon Your request or withdrawal of consent.
11.5 In the event that there is a violation of the Company's security measures for personal data which causes an infringement of Your personal data, the Company will, without delay, notify such infringement to a competent authority as specified in the personal data protection laws unless there is no risk that such infringement will affect Your personal rights and freedom. If there is high risk that such infringement will affect Your personal rights and freedom, the Company will, without delay, notify You of such infringement together with remedial guidelines in accordance with the criteria and procedures specified in the personal data protection laws.
11.6 The Company will record any transactions as specified in the personal data protection laws in writing or on electronic system so that the data subject or any authority under the personal data protection laws be able to make an examination thereon.
12. Rights of Data Subject
12.1 You, as a data subject, have the rights to deal with Your personal data which are in the Company's responsibility in accordance with the personal data protection laws as follows:
 • (1) to request access to or obtain copy of Your personal data or to request the disclosure of the acquisition of Your personal data without Your consent;
 • (2) to obtain Your personal data in electronic form or transfer Your personal data to other persons;
 • (3) to object to the collection, use, or disclosure of Your personal data in accordance with the personal data protection laws;
 • (4) to erase or destroy Your personal data, or to anonymize Your personal data to become the anonymous data which cannot identify You in accordance with the personal data protection laws;
 • (5) to restrict the use of Your personal data in accordance with the personal data protection laws;
 • (6) to revise or modify Your personal data to be accurate, up to date, complete and not misleading;
 • (7) to withdraw Your consent given to the Company unless there is any restriction for consent withdrawal by laws or any agreement which gives benefits to You;
 • (8) to complain to any authority if You believe that any dealing with the personal data by the Company is incompliance with the personal data protection laws.
12.2 You can use the right as specified in clause 12.1 by contacting the person specified in clause 14 hereof.
12.3 The Company reserves the right to refuse to perform according to Your request, whether in whole or in part, if the Company has reasonable and lawful reason such as such performance will cause unreasonable burden to the Company, is impracticable, is illegal or the use of such right by You will or may affect other person's rights or freedom or in the event that the Company has a legal authority to collect Your personal data without Your consent.
13. Privacy Notice or Privacy Policy of other Websites or Applications
In the event that You use the Company's websites or applications and You clicks any link shown on such websites or applications to enter into other websites or applications, whether such other websites or applications belong to the Company or not, You are required to learn and comply with the Privacy Notice or Privacy Policy of such other websites or applications, and the Company will not be responsible for any contents or data protection standards to protect the personal data of such other websites or applications. Moreover, if You give Your personal data to the owners of other websites or applications, You acknowledge and understand that the Company is not relevant to processing of Your personal data by the owners of such other websites or applications.
14. Details of Personal Data Controller and Personal Data Protection Officer
You can contact the personal data controller and/or personal data protection officer of the Company through the following channels:
Telephone: 02-785-9999, E-mail: info@c-asean.org
15. Revision of Personal Data Protection Notice
In the event that there is any revision to this Notice, the Company will make an announcement via the Company's website or application, or other communication channels of the Company and the new Notice will be effective on the date of such announcement.

Download SustainabilityExpo Application at